Direktoratets rolle i rovviltforvaltningen


Miljødirektoratet er underlagt Klima og mljødepartementet, og er den sentrale faginstansen innenfor viltforvaltning.

Direktoratet har ansvar for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå. Dette innebærer blant annet saksbehandling av saker etter naturmangfoldloven og viltloven, innhenting av kunnskap gjennom finanisering av forskningsprosjekter og formidling av kunnskap og informasjon. Direktoratet er også klageinstans på vedtak fattet av fylkesmennene. Direktoratet er rådgivende organ for Klima- og mljødepartementet.

Oppdatert: 28.08.2015

Kontakt