Jakt og felling

Rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling og kvote for jakt når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen. Miljødirektoratet kan fatte vedtak om felling eller jakt også der bestanden ligger under de nasjonalt fastsatte bestandsmålene.

Kjent avgang av rovvilt
For avgang av rovviltarter fordelt på jaktår se SSB sine hjemmesider. I Rovbase innsynsløsning kan du også få oversikt over dødsårsaker med geografisk fordeling for de ulike rovviltartene.

Jervbås
Gaupe på Langedrag

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fa...
Ulv på Langedrag

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i natumangfoldloven. Du må være re...
Skadefelling av ulv

Skadefelling

Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein ...