Lisensfelling


Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i natumangfoldloven. Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen.

Ulv på Langedrag
Ulv på Langedrag
© Kim Abel/ Naturarkivet.no

Lovverket åpner for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv.

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i natumangfoldloven § 18, punkt b. Det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.  Lisensfelling av alle rovviltartene omfattes av grunneiers enerett.

Søk etter vedtak om lisensfelling i Miljøvedtaksregisteret.no

Krav til jegeren

Du må være over 18 år og registrert som lisensjeger for å kunne delta under lisensfelling. I tillegg må du betale jegeravgiften for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart og hvert enkelt jaktår. Du må gjenta registreringen ved et nytt jaktår, og dersom du ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de du i utgangspunktet har registrert. Registreringen er gratis.

For å utøve lisesfelling trenger du grunneiers tillatelse. Utover kravet til registrering som lisensjeger for den aktuelle arten, gjelder regler som for ordinær jakt. Alle artene det er åppnet for lisensfelling av er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere, dersom rifle benyttes under felling eller forsøk på felling. Hagle kan kun benyttes under lisensfelling av jerv.

Dokumentasjon

Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal være med under felling eller fellingsforsøk. Hvis du jakter med rifle, må du også ha med deg dokumentasjon på gyldig skyteprøve.
Du kan lese mer om lisensfelling på Miljødirektoratets rovviltportal.

Fellingsperiode for lisensfelling

Rovviltart  Fellingsperiode
Jerv  10. september til og med 15. februar
Bjørn  21. august til og med 15. oktober

Ulv - innenfor forvaltningsområdet
for ynglende ulv

 1. januar til og med 15. februar

Ulv - utenfor forvaltningsområdet
for ynglende ulv

 1. oktober til og med 31. mars

Oppdatert: 28.08.2015