Skadefelling


Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i natumangfoldloven § 18, punkt b. Skadefelling av kongeørn hjemles også her, men fellingsvedtak kan bare fattes i akutte tilfeller der det voldes vesentlig skade på bufe eller tamrein. 

Skadefelling av ulv
Skadefelling av ulv
© Lars Gangås


Skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt. Fellingstillatelse kan bare gis innenfor den kvote og den områdeavgrensning som en rovviltnemnd eller Miljødirektoratet har satt. Vedtak om skadefelling er frikoblet fra grunneierretten.

Skadefelling av kongeørn kan gis for å stoppe en pågående skadesituasjon, men det tillates ikke felling utelukkende for å forhindre fremtidige skader som for de andre artene. 

Oppdatert: 28.08.2015