Forebyggende og konfliktdempende tiltak


Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr og tamrein og dempe andre mulig konflikter. Hvert år bevilges det betydelige midler til slike tiltak. Privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til tiltak.

Rein på finnmarksvidda
Rein på finnmarksvidda
© Susanne Hanssen

I hver forvaltningsregion er det rovviltnemnda som har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt, herunder også å fordele midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak. 

Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen for regionen utarbeide retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak, og gi anbefalinger om bruk av reindriftspolitiske virkemidler. Det er viktig at nemnda i samarbeid med de som har besluttende myndighet i forhold til disse virkemidlene, bidrar til en felles problemforståelse og prioritering. Hovedhensikten er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen, som gradvis kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt.

Hvilke tiltak som kan iverksettes og hvordan midlene fordeles reguleres av fastsatt i forskriften og av retningslinjene og prioriteringene som rovviltnemnda har utarbeidet.

Søknad om støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak

Ved søknad om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal det søkes gjennom det elektronisk søknadssenter som Miljødirektoratet har laget. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravet til søknad. Søknadsfristen er 15. januar.

 

 

Oppdatert: 28.08.2015