Fylkesmannen


Fylkesmannens miljøavdeling har ansvar for forvaltning av kongeørn, skadefelling og administrasjon av kvote og lisensfelling. Fylkesmannen har en rådgivende funksjon ovenfor rovviltnemndene, i tillegg til å være sekretariat for nemnda.

Fylkesmannen har viktige oppgaver i forvaltningen av de store rovdyrene innen hvert fylke. Det er fylkesmannen som tildeler midler til forebyggende tiltak mot rovviltskade ut fra  Regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader, samt ut fra de føringer som er lagt i forvaltningsplanen for rovvilt innen hver region.

Fylkesmannen behandler søknader om båsfangst av jerv og gaupe og søknader om erstatning for skade på bufe forvoldt av fredet rovvilt . Fylkesmannen står for forvaltningen av kongeørn, inkludert søknader om skadefelling og avgjør eventuell skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda. Fylkesmannen er sekretariat for den regional rovviltnemnden.

Oppdatert: 28.08.2015