Gaupe (Lynx lynx)

Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia. Gaupe var vanlig over store deler av den skandinaviske halvøya på 1800-tallet. Den var nesten utryddet i Norge i 1930-åra, men bestanden har økt siden 1950-tallet.

I 1980 ble ordningen med helårsjakt og statlig skuddpremie avviklet, og i 1992 ble gaupe fredet i Sør-Norge inntil kvotejakt ble innført i 1994. Gaupe i Norge har i dag status som sårbar (Norsk Rødliste 2010).

Gaupeunger
Gaupe på Langedrag

Biologi

Gaupe er et typisk skogsdyr som er utbredt over store deler av Norge. Den lever i hovedsak av rådyr og hare. I områder med rein kan dette utgjøre e...
Utbredelse av gaupe i Norden

Leveområde

Gaupa er i dag er utbredt over store deler av Nord- Europa. I Skandinavia er den utbredt i Norge, Sverige og deler av Finnland. I Norge finner vi g...
Stortingsmelding nr 15 Rovvilt i norsk natur

Bestandsmål

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr....
Gaupeunger

Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige ungekull. Antall ungekull beregnes ut ifra tellinger av familiegrupper, dvs mor med unger, i per...