Klima og miljødepartementet


Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet for all viltforvaltning, og styrer forvaltningen gjennom budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.

Departementet videreformidler regjeringens politikk og skal følge opp de satsningsområder innenfor rovviltpolitikken og de føringer regjeringen har lagt. Departementet oppnevner rovviltnemndas medlemmer og er klageinstans på vedtak fattet av nemndene.

Oppdatert: 28.08.2015

Kontakt