Jerv (Gulo gulo)

 

Jerven lever i fjell, på tundra og i nordlige skogsområder både i Eurasia og i Nord-Amerika.

I Norge finnes den først og fremst i fjellområdene langs riksgrensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Det finnes en mindre bestand i fjellstrøk sørvest i Norge.

Jerv i vinterlandskap
Jerv på vintervidda

Biologi

Jerven er et mårdyr som lever i fjell, på tundra og i nordlige skogsområder. Den er ca 1 meter lang og kan bli opptil 20 kg.  Selv om den er relati...
jerv utbredelse web

Leveområde

Jerven lever i fjell, på tundra og i nordlige skogsområder både i Eurasia og i Nord-Amerika. I Norge finnes den først og fremst i fjellområdene lan...
Jerv i vill natur

Bestandsstatus

Bestandsmålet for jerv er 39 årlige ungekull. Det ble registrert 52 ungekull av jerv i 2014, av disse ble 12 ungekull tatt ut ved såkalte hiuttak. ...
Stortingsmelding nr 15 Rovvilt i norsk natur

Bestandsmål

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr....