Brunbjørn (Ursus Arctos)

For 150 år siden hadde Skandinavia en bestand av brunbjørn på 4000-5000 individer. En har beregnet at to tredeler av bestanden levde i Norge. I dag har vi opp mot 160 bjørner som oppholder seg helt eller delvis i Norge, hovedsaklig i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland.

Årsaken til den sterke nedgangen i bjørnebestanden var skuddpremieordninger i Norge og Sverige som førte til at det ble jaktet hardt på brunbjørn. I periden 1850-60 ble det skutt 200-300 bjørner pr. år i Norge. I 1973 ble brunbjørnen totalfredet i Norge.

Brunbjørn i Norge har i dag status som sterkt truet (Norsk Rødliste 2010).

Brunbjørn i skog
Binne med unger høst

Biologi

Brunbjørnen er et rovdyr og samtidig en alteter. Dietten består i hovedsak av bær, maur, elg og andre klauvdyr, men den spiser også urter og gress....
Bjørn utbredelse web

Leveområde

I dag finner en bjørn i Norge i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, hovedsakelig i Hedmark, Midt-Norge og Øst-Finnmark. I Finnmark er ...
Stortingsmelding nr 15 Rovvilt i norsk natur

Bestandsmål

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr....
Binne med tre unger

Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for bjørn i Norge er fastsatt til 13 årlige ungekull. Ved hjelp av innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn som DNA-...