Reineiere fikk erstatning for 13 000 dyr


Oppdatert: 18.01.2007
Reineiere fikk driftsåret 2005/2006 erstatning for 13 000 dyr drept av fredet rovvilt. Dette er en økning på 1 500 dyr sammenlignet med driftsåret før. I alt ble det utbetalt 32,5 millioner kroner i erstatning.   
Reineierne har rapportert 72 700 dyr som tapt på beite. Av dette er det søkt erstatning for 60 400 rein. Reineierne i Finnmark står for størstedelen av tapene. Her er det søkt om erstatning for ca. 44 700 dyr.

Når erstatninger utmåles, tar man utgangspunkt i dokumenterte skader. Det vil si skader der reineierne kan vise fram et kadaver for godkjent personell. Reineierne har selv ansvar for å melde fra om kadavre, og legger med dette selv grunnlaget for erstatningsutmålingen.

Tallene viser at reineierne får utbetalt større erstatninger enn de dokumenterte skadene skulle tilsi. Årsaken er at dokumenterte skader i et område blir sett i sammenheng med den kunnskapen man har om forekomsten av rovvilt i området. Gjennom dette kan man sannsynliggjøre at også andre reintap enn de dokumenterte er forårsaket av rovvilt.

I forrige driftsår fantes det dokumentasjon i mellom fem og sju prosent av sakene. Tallet varierer mellom de ulike reinbeitedistriktene.

Noen reinbeiteområder får erstattet en større andel av de dyrene de søker erstatning for enn andre. Hovedårsaken til dette er variasjoner i antall dokumenterte skader mellom områdene.

Reineierne, reindriftsmyndighetene og miljømyndighetene har et felles ansvar for å bidra til å skaffe større kunnskap omkring tapsårsaker og kalveproduksjon i reindriften. Direktoratet for naturforvaltning ønsker å bidra til dette ved å legge til rette for forskning som vil bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget ved behandling av erstatningssøknadene.

 

Kontaktperson:            Yngve Svarte/ Knut Morten Vangen

                                   Tlf. 73 58 05 00/ 977 87 000

Oppdatert: 18.01.2007

Kontakt