Økte rovviltskader på sau


Oppdatert: 23.01.2007
Totalt søkte saueeierne om erstatning for rundt 59 000 dyr.

Den største økningen i tapene har vært i Sør- og Nord-Trøndelag. Det har også vært en økning i Hedmark, Oppland og Buskerud. For de andre fylkene er det mindre endringer.

Telemark og Østfold har ennå ikke ferdigbehandlet alle erstatningssøknadene.

Det er fortsatt jerven som gjør størst skade på sau på landsbasis. Det er dokumentert eller sannsynliggjort at 16 800 dyr er tapt på grunn av jerv. I 2006 var det også en markert økning i erstatningene som skyldtes bjørneskader, og da særlig i Trøndelagsfylkene. Ulveskadene har fortsatt å gå ned. I fjor ble det gitt erstatning for rundt 160 sauer som var tatt av ulv.

I fjor fantes det sikker dokumentasjon på at rundt 2 800 sauer var drept eller skadet av rovdyr. Dette utgjør rundt 7,5 prosent av de dyrene det blir gitt erstatning for.

 

Kontaktperson:            Yngve Svarte/ Knut Morten Vangen

                                 Tlf. 73 58 05 00/ 977 87 000

Oppdatert: 23.01.2007

Kontakt