Direktoratet åpner for utvidet kvotejakt på gaupe i region 2


Oppdatert: 02.03.2007
Den 15. februar ble kvotejakta innenfor region 2 stoppet da hunndyrkvoten på 4 dyr ble nådd. Det ble i alt felt 9 dyr av kvoten på 12. Av disse ble 4 felt i Buskerud, 4 i Telemark og 1 i Aust-Agder.
Gaupe på skogssti - Copyright: Lars Gangås
Direktoratet utvider kvotejakta på gaupe i deler av Buskerud. Illustrasjonsfoto: Lars Gangås

Utvider kvotejakta med to dyr
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om å utvide kvotejakten på gaupe i region 2 med to dyr innenfor området Sigdal, Modum, Krødsherad og Holleia i Buskerud. Direktoratet mottok i alt fire søknader om utvidet kvotejakt på gaupe. Søknadene er begrunnet i at det ikke er felt gaupe under kvotejakta innenfor områder i regionen med betydelige husdyrskader.  Også rovviltnemnda i region 2 oppfordrer direktoratet om å utvide perioden for kvotejakt i dette området.

Økt erstatsningsutbetalinger som følge av skader 
Den siste treårsperioden er det registrert g
jennomsnittlig 11 ynglinger i region 2, og bestandsmålet på 12 ynglinger er følgelig ikke nådd. Hovedtyngden av gaupeskadene på sau i 2006 var innenfor Buskerud fylke. Erstatningstallene viser en betydelig økning i utbetalinger sammenlignet med 2005. I 2006 ble det erstattet 1357 søyer og lam som drept av gaupe, mens tilsvarende tall for 2005 var 800. En stor andel av erstatningene er utbetalt innenfor området hvor nemnda mener det bør åpnes for utvidet kvotejakt.

Vedtaket er fattet i tråd med rovviltnemndas vurderinger og ut fra en helhetsvurdering av bestandsutviklingen på gaupe, foreløpige data på familiegrupper av gaupe i 2007 innenfor regionen, fellingsresultatet under kvotejakta tidligere i år og skadesituasjonen på sau i området.

 


Kontaktperson:

Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000

 

 

Oppdatert: 02.03.2007

Kontakt