Direktoratet avslår søknader om felling av bjørn på vårsnø


Oppdatert: 23.04.2007
Det har denne våren kommet inn flere søknader om felling av bjørn i hi eller på vårsnø når bjørnen har forlatt hiet. Direktoratet har etter en totalvurdering avslått disse søknadene.
To bjørner i skog - Copyright: Bo Kristiansson
To bjørner i skog. Foto: Bo Kristiansson

Det er næringsorganisasjoner og kommuner fra flere steder i landet som har søkt om uttak av bjørn i hi eller på vårsnø etter at hiet er forlatt. Søknadene er begrunnet i at det tidligere år har vært vesentlig skade på husdyr på grunn av bjørn i de aktuelle områdene, og i at det er potensiale for fremtidige skader i de aktuelle områdene.

Usikker effekt av felling på vårsnø
Direktoratet for naturforvaltning begrunner sitt avslag på søknadene ut fra den vurdering av at slik felling ikke anses som et aktuelt virkemiddel i dagens forvaltning av bjørn.

Enhver bjørn er en potensiell skadegjører på sau, og det vil derfor være potensiale for bjørneskader på sau i alle områder hvor det er bjørn og sau på samme tid uten fysisk skille mellom artene. Hiliggende bjørn og bjørn som nylig har forlatt overvintringsplassen representerer ikke en akutt fare for skade.

Etter at bjørnen har forlatt hiet om våren vil den i mange tilfeller vandre langt, og kan utvandre til andre områder. På grunn av dette anser direktoratet at en felling av bjørn på våren vil ha svært usikker effekt med hensyn på å redusere tap i beitesesongen innenfor de aktuelle områdene. Slik felling av bjørn vil etter direktoratets vurdering ha mer karakter av bestandsregulering, og det er forutsatt at regulering av bestandsstørrelsen av bjørn skal skje gjennom lisensfelling.

Direktoratet presiserer i avslagene at skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt.

Kontaktpersoner:

Janne Sollie, tlf 73 58 05 00
Yngve Svarte, tlf 73 58 05 00
Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000

Oppdatert: 23.04.2007

Kontakt