Feilinnsamlede ekskrementprøver er hovedsaklig ekskrementer fra rødrev


Oppdatert: 14.07.2007
I forbindelse med bestandsovervåkingsprosjektet på brunbjørn ble det i fjor høst samlet inn 662 ekskrementprøver i de fem nordligste fylkene. Innsamlingen ble foretatt av elgjegere og Statens naturoppsyn.

DNA analyse gav DNA profil for bjørn på 227 av de 662 ekskrementprøvene, som tilsammen viste 71 forskjellige individer av bjørn. Bioforsk Svanhovd har i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning nå reanalysert prøvene som ikke ga bjørne-DNA opp mot DNA profil av rødrev. Det viser seg at av disse 435 prøvene var 113 rødrev.

Av det totalt innsamlede materialet på 662 prøver utgjør rødrev dermed 17 %. Det antas at andre arter også kan være representert blant prøvene som ikke viste bjørne-DNA, og at noen av prøvene ikke kan knyttes til art på grunn av at det ikke er mulig å ekstrahere DNA fra prøvene.  

 Ekskrementer bjørn Norge (270 x 377)

I Anarjokha i Finnmark var det ikke tilfeller av forveksling med rødrev av de 39 innsamlede prøvene. I Finnmark øst og Nord-Trøndelag ble det samlet inn henholdsvis 173 og 333 ekskrementprøver totalt. Andelen prøver som ble forvekslet med rødrev lå på 16,8 %. I Troms, Nordland, og Sør-Trøndelag var det samlet inn langt færre prøver (32, 24 og 59 prøver) og andelen rødrevprøver utgjorde mellom 22 og 25 %.

Figur over andel innsamlede ekskrementer_bjørn_rev_07 (542 x 311) - Copyright: DN

Dette indikerer at det ved innsamling av ekskrementer kan være vanskelig å skille ekskrementer fra bjørn og rev, men også at prosedyrer ved innsamlingen kan forbedres. En del av målsettingen for årets innsamling i Sør-Norge er at andelen "feilinnsamlede" ekskrementer skal reduseres, for å begrense bruken av ressurser på analyse av ekskrementer av andre arter enn bjørn.


Kontaktpersoner:


Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 14.07.2007

Kontakt