Direktoratet åpner for lisensfelling av bjørn


Oppdatert: 24.08.2007
Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for at registrerte lisensjegere kan felle bjørn i Midt-Norge og Troms og Finnmark. DN sier også ja til lisensfelling i Hedmark. I alt kan inntil 10 bjørner felles i disse områdene.
Lisensfelling er en skademotivert felling som kan iverksettes når det oppstår store skader på husdyr eller rein. Ordningen innebærer at storviltjegere kan registrere seg som lisensjegere på bjørn, og felle bjørn i den lisensperioden og det området som er fastsatt. Deltakelse i lisenfelling krever grunneiers tillatelse.

DN åpner for lisensfelling i tre rovviltregioner hvor det er en nasjonal målsetting om en fast bestand av bjørn. Direktoratet åpner for at det kan felles to bjørner innenfor et område i Hedmark, tre bjørner i deler av Midt-Norge og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark.  

Bjørn - Copyright: Bo Kristiansson 
DN åpner for at inntil 10 bjørner kan felles i høst.
I tillegg har regionale rovviltnemnder åpnet for
felling av fire dyr. Foto: Bo Kristiansson.
Skadeomfanget har økt
DNs vedtak innebærer at det åpnes for lisensfelling i perioden fra 1. september til og med 15. oktober. Binne med unger, samt ungene hennes, er unntatt. DN kan til enhver tid stanse lisensfellingen, eller endre fastsatt kvote, dersom nye opplysninger tilsier det. Annen avgang av bjørn som skjer etter at vedtaket er fattet vil avregnes lisenskvoten.

De siste årene har skadeomfanget økt i flere områder hvor bestanden av bjørn har vokst. I de fylkene hvor det nå åpnes for lisensfelling, har det de siste to årene blitt verifisert at 1 160 sauer eller lam er tatt av bjørn. I fjor ble det gitt erstatning for til sammen 5 204 dyr tatt av bjørn i disse områdene.  

Bestandsmålene er ikke nådd
Lisensfellingen settes i verk selv om de nasjonale bestandsmålene for bjørn som Stortinget har vedtatt ikke er nådd.

Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn. Det er rovviltregion 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) som har fastsatte mål om ynglinger. Tabellen under gir en oversikt over de vedtatte målene, samt verifiserte ynglinger i 2006.

Region  Årlige yngliger etter
bestandsmålene 
Verifiserte ynglinger
i 2006
 
Region 5, Hedmark 

 3

 0

Region 6, Midt-Norge

 4

 1

Region 7, Nordland

 2

 0

Region 8, Troms og Finnmark

 6

 2

Direktoratet legger til grunn i sitt vedtak at ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst. Også bestanden i Sverige vokser. Felling av inntil 10 bjørner i disse områdene vil ikke sette bestandens overlevelse i fare.

Vedtak om felling av rovviltnemndene
I områder hvor det ikke er fastsatt bestandsmål har den regionale rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling. I rovviltregion 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder) har rovviltnemnda gitt tillatelse til felling av en bjørn i Buskerud. I region 3 (Oppland) er det gitt tillatelse til felling av tre bjørner under lisensfellingsperioden. 

I 2006 ble det gitt tillatelse til lisensfelling av tre bjørner i Midt-Norge og tre bjørner i Troms og Finnmark. Ingen dyr ble felt under lisensfellingsperioden.

Les også:

Kontaktpersoner:
Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 / 977 87 000

Oppdatert: 24.08.2007

Kontakt