Lisensfelling av fire ulver i 2007-2008


Oppdatert: 21.11.2007
Direktoratet for naturforvaltning og rovviltnemndene i region 1 og 2 har åpnet for lisensfelling av totalt fire ulver i lisensfellingsperioden fra 1. oktober 2007 til 31. mars 2008.
Ulv Langedragulv - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås


Lisensfelling er en skademotivert felling som kan iverksettes når det oppstår store skader på bufe eller tamrein. Ordningen innebærer at storviltjegere kan registrere seg som lisensjegere på ulv, og felle ulv i den lisensperioden og det området som er fastsatt. Deltakelse i lisensfelling krever grunneiers tillatelse.

Det nasjonale målet for ulv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til 3 årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (omfatter deler av region 4 og 5). Dette målet er ikke oppnådd. Det er Direktoratet for naturforvaltning som har myndighet for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor disse regionene. I de andre forvaltningsregionene, hvor det ikke er mål om ynglinger av ulv er det den regionale rovviltnemnden som har myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling.

Direktoratet har fattet vedtak om lisensfelling av inntil 2 ulver innenfor deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Åmot og Elverum kommuner. Området ligger i sin helhet utenfor forvaltningsområdet for ulv. Rovviltnemnda i region 1 har åpnet for lisensfelling på en ulv i Hægebostad og Åseral kommuner i Vest-Agder og Rovviltnemnda i region 2 har åpnet for lisensfelling på en ulv i Aust-Agder, samt kommunene Fyresdal, Nissedal og deler av Kviteseid kommune i Telemark.

Forvaltningsmyndighetene vurderer situasjonen fortløpende og eventuelle ytterligere vedtak om lisensfelling kan skje helt til lisensfellingsperiodens slutt (31. mars utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv).

Gå til:


Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00, eller 977 87 000

Oppdatert: 21.11.2007

Kontakt