Jegere i Sør-Norge deltar i registrering av bjørnebestanden


Oppdatert: 25.09.2007
I dag starter elgjakta over store deler av landet og elgjegere i hele landet deltar i Nasjonalt overvåkingssprogram for rovvilt gjennom rapportering av synsobservasjoner av rovvilt. Elgjegere i Hedmark er særskilt involvert i registreringsarbeidet. Målet er å få bedre data om den norske bjørnebestanden.
 
Bjørn  (445 x 299) - Copyright: Bo Kristiansson
Bjørn i skog. Illustrasjonsfoto. Fotograf: Bo Kristiansson

Detaljert informasjon om bestandstørrelse og utbredelse av store rovdyr er helt avgjørende for rovviltforvaltningen. Innsamling av ekskrementer og hår har vist seg å være en god metode for å få bedre oversikt over brunbjørnbestanden.

Ved hjelp av DNA fra slike prøver kan en identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap. Ved å samle inn et stort antall prøver kan en etter hvert få en god oversikt over bestanden. Metoden gir også viktig kunnskap om vandringsmønster hos bjørn.


Elgjegerne i Hedmark spesielt involvert
E
lgjegere rapporterer om synsobservasjoner av rovvilt under jakta til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Hedmark er det fylket sør i Norge som har størst tetthet av bjørn, og elgjegere i Hedmark er derfor særskilt involvert i registreringsarbeidet.

Elgjegere i Hedmark har fått utdelt utstyr for prøvetaking, og skal selv levere prøver til SNO for registrering, oppbevaring og oversendelse for analyse. SNO samler inn slikt materiale gjennom hele sesongen som en del av deres ordinære arbeid med registrering og overvåking av bjørn. Analyse av prøvene gjøres av Bioforsk Svanhovd i Finnmark.


Bjorn eksrement  - Copyright: Cajsa Åkesson
Bjørneekskrement. Fotograf: Cajsa Åkesson


Vellykket innsamling i fjor

I fjor var det første gang elgjegere deltok i dette arbeidet for å samle informasjon om bjørn. Innsamlingen av ekskrementer og hår foregikk da i fylkene fra og med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og nordover, hvor i alt 662 ekskrement- og hårprøver ble samlet inn og analysert. Forsøket med bistand fra elgjegere i innsamlingsarbeidet viste seg å være vellykket, og totalt 69 individer av bjørn ble registrert innenfor området. Materialet viste blant annet at enkelte bjørner vandret flere hundre kilometer i løpet av sommeren i fjor.

En reanalyse av prøvene som ikke ga bjørne-DNA viste at en stor andel av ekskrementprøvene var rødrev. Dette viser at det ved innsamling av ekskrementer kan være vanskelig å skille bjørneekskrementer fra ekskrementer fra andre arter.


Funnsted og analyser kan følges via internett
Innsamlede prøver skal fortløpende overleveres til mottakspersonell i Statens naturoppsyn. Prøvene blir registrert, og dataene blir lagt inn i en nettbasert kartdatabase som finnes tilgjengelig på internett (Rovbasen). Her vil prøvenes funnsted vises på kart, og en finner utfyllende informasjon om hver enkelt prøve som også oppdateres etter hvert som analysene blir gjennomført.

I forbindelse med prosjektet har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet en brosjyre med informasjon om innsamlingen av bjørne-ekskrementer.

Les også:


Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00, eller 977 87 000

Oppdatert: 25.09.2007

Kontakt