Totalt 11 bjørner døde så langt i år


Oppdatert: 20.10.2007
I alt er 11 bjørner i Norge døde av ulike årsaker så langt i år. Fire bjørner er belastet lisensfellingskvote, fem er felt under skadefelling, en bjørn er skutt i påberopt nødverge, og en bjørn er påkjørt av tog.
 
Avgang 2007 A liten - Copyright: DN 
Kartet viser hvor og når bjørner har dødd i Norge
så langt i år. Klikk her for større versjon
.

Stortinget har vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn. Norge har en nasjonal målsetting om i alt 15 årlige ynglinger fordelt på rovviltregionene 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). I 2006 ble det kun verifisert tre ynglinger; en i Nord-Trøndelag og to i Finnmark.

På tross av at bestandsmålene ikke er nådd, er altså ni bjørner skutt i forbindelse med lisens- eller skadefelling i år.

Skadefelling
Direktoratet for naturforvaltning og regionale rovviltnemnder kan fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling som administreres av fylkesmennene.

Dette er en ordning som innebærer at det blir satt en kvote på hvor mange dyr som kan felles dersom det oppstår akutte skadesituasjoner i løpet av beitesesongen. Fylkesmennene kan i slike situasjoner iverksette skadefelling. Dyr som felles belastes skadefellingskvoten.

I år er fem dyr felt under skadefelling. Av disse ble tre felt i Finnmark, en felt i Nord-Trøndelag og en ble felt i Hedmark.

Lisensfelling
DN, eller i noen områder den regionale rovviltnemnda, kan også åpne for lisensfelling av bjørn. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men en skademotivert felling begrunnet i skader på bufe eller rein. Bestandsregulering av bjørn skal foregå ved hjelp av lisensfelling. Det er et mål at denne formen for felling skal tilrettelegges og åpne for bred deltagelse av lokale jegere.

I år åpnet DN for lisensfelling i deler av de tre rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge og Troms/ Finnmark. I tillegg åpnet rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold) for felling av én bjørn. Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) åpnet for felling av totalt fire dyr. I alt kunne 15 dyr felles under årets lisensfelling.

Lisensfellingsperioden varte fra 1. september til 15. oktober. I denne perioden ble tre bjørner skutt. En hannbjørn ble skutt i Pasvik i Finnmark 1. september. Den 15. september ble en hannbjørn skutt i Tynset kommune i Hedmark. I tillegg ble en hannbjørn skutt i Stor-Elvdal i Hedmark 12. oktober.

En fjerde hannbjørn ble felt i Nord-Fron kommune 23. august under et skadefellingsforsøk. I henhold til rovviltforskriften ble denne bjørnen belastet lisensfellingskvoten ettersom dyret ble felt etter at vedtaket om lisensfelling var fattet.

Resultatet av årets lisensfelling av bjørn (klikk på region for å få opp vedtaket):

Forvaltningsregion   Vedtak fattet av  Fastsatt kvote  Felte bjørner  
Oppland * Rovviltnemnda

 4

 1

Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold  Rovviltnemnda

 1

 0

Hedmark Direktoratet for naturforvaltning

 2

 2

Midt-Norge Direktoratet for naturforvaltning

 3

 0

Troms, Finnmark Direktoratet for naturforvaltning

 5

 1

* Rovviltnemnda i Oppland har i ettertid fattet et tilleggsvedtak om å utvide lisensfellingskvoten med ett ekstra dyr. Se vedtaket.

I tillegg til dyrene som er felt i forbindelse med lisensfelling eller skadefelling, er altså en bjørn skutt i påberopt nødverge, og en bjørn er påkjørt av tog i Grong kommune.

Overvåkingsprogrammet gir viktig informasjon
Det er svært vanskelig å fremskaffe et presist tall på antall bjørner i Norge. Årsaken er at mange bjørner vandrer over store avstander, og krysser både fylkes- og landegrenser. Dermed kan antallet variere fra dag til dag og uke til uke.

For å skaffe en bedre oversikt over bestanden, har Direktoratet for naturforvaltning satt i verk et omfattende overvåkingsprogram. Blant annet blir ekskrementer og hår fra bjørn samlet inn og DNA-analysert. I fjor ble en slik innsamling gjennomført i fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover.

I alt ble det påvist at 69 ulike bjørner hadde hatt tilhold i dette området i løpet av innsamlingsperioden. Dette er et minimumstall ettersom man ikke kan anta at det ble funnet ekskrementer eller hår fra alle bjørner som befant seg innenfor innsamlingsområdene. Tallene sier ikke noe om hvor mange bjørner som har fast tilhold i Norge. De fleste bjørner i Norge er registrert i grenseområdene opp mot våre naboland, og landegrensene krysses fritt av individene.

I år blir en tilsvarende innsamling gjort i Sør-Norge. Resultatene av årets DNA-analyser vil bli presentert etter påske neste år.

Kontaktpersoner:

  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000
  • Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00
  • Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 20.10.2007

Kontakt