Meld fra om gaupespor


Oppdatert: 10.12.2007

Som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr skal Statens naturoppsyn (SNO) fram til utgangen av februar 2008, registrere spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Til dette arbeidet er SNO helt avhengig av at folk melder fra til SNO’s lokale rovviltkontakter når de finner spor etter gaupe.

Gaupefamilie i Alta - Copyright: Ulf Tomas Hansen
Gaupefamilie påtruffet under sporing i Alta tidligere i høst/vinter i "ekte gaupterreng". Foto: Ulf Tomas Hansen.

Hvis du finner spor etter flere gauper som har gått sammen, så meld dette straks til SNOs lokale rovviltkontakt. Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie (hunndyr i følge med unger) som har vært på vandring. Hvis du ikke får tak i rovviltkontakten kan du ringe regionalt rovviltansvarlig i SNO.

Gaupene går ofte i sporene til hverandre, så det kan se ut som det bare har vært ett dyr som har gått der. Men de ”splitter” og går ved siden av hverandre innimellom, og slik kan det dokumenteres om det er en familiegruppe eller ikke.

Gaupespor familie - Copyright: Jan W Huseklepp

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på spordeling etter en gaupefamilie.
Foto: Jan W. Huseklepp.

Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes. Det er svært viktig at det blir meldt fra så raskt som mulig slik at rovviltkontaktene får mulighet til å sjekke sporene før de smelter, snør igjen eller av andre årsaker blir borte. I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som en familiegruppe.

Gaupe og rødrevspor - Copyright: Tore Solstad

 

 

 

 


Av og til kan flere arter gå i samme sporrekka,
noe som vanskeliggjør både artsbestemmelsen
og fastsettelen av antallet. Her er det s
por etter
gaupe (til venstre) og rødrev. Foto: Lars Gangås.

Meldingene fra publikum og de registreringene som samles inn om familiegrupper av gaupe, får direkte betydning for vedtak i bestandsforvaltingen. Det er derfor viktig at registreringene blir så korrekte som mulig. Rovviltkontaktene arbeider etter fastsatte retningslinjer og skal blant annet gjennomføre sporing over minimum 1,5-3 kilometer for å forvisse seg om at det er spor etter en familiegruppe. Videre skal sporløypa dokumenteres med foto. Alle opplysningene registreres på egne skjema.

  • Retningslinjene for arbeidet finner du her.

Opplysningene som blir registrert legges inn i en nasjonal database (Rovbase) som benyttes av både Norsk institutt for naturforskning (NINA), Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene/rovviltnemndene. NINA bearbeider dataene og beregner bestandsstørrelse og utbredelse av gaupe. Denne kunnskapen brukes av rovviltnemnda til blant annet å fastsette kvoter for gaupejakta.

Vinteren 2006/2007 mottok SNO 271 meldinger om mulige gaupefamilier. Meldingene ble feltkontrollert av lokale rovviltkontakter. 198 av meldingene ble påvist som familiegrupper. NINA beregnet at disse meldingene omfattet minimum 69-74 forskjellige familiegrupper, som tilsvarer en minimum bestand på 409-439 dyr i Norge.

Oppdatert: 10.12.2007

Kontakt