Erstatning for rovviltskader på sau og rein i 2007


Oppdatert: 10.01.2008
I fjor ble det utbetalt erstatning for 39 600 sauer som antas å være drept av fredet rovvilt. Dette er på samme nivå som året før. I reindriftsnæringen økte erstatningstallene noe i driftsåret 2006/2007 sammenlignet med forrige driftsår. Reineiere fikk erstatning for totalt 15 400 dyr. I alt er det utbetalt rundt 117 millioner kroner i erstatning for rovviltskader på sau og tamrein.  
Rein S Hanssen (2137 x 1657) (486 x 432) (476 x 347)
Reinsflokk på finnmarksvidda. Fotograf: Susanne K. Hanssen

Når erstatninger utmåles, tar man utgangspunkt i dokumenterte skader. Det vil si skader der eierne kan vise fram et kadaver, og Statens naturoppsyns rovviltkontakter godkjenner kadaveret som drept av rovvilt. Husdyreiere og reineiere har selv et ansvar for å melde fra om kadavre, og legger med dette selv grunnlaget for erstatningsutmålingen.

Husdyreiere og reineiere kan også få erstatning for dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, men hvor det vurderes at det er en sannsynlighetsovervekt for at rovvilt har forvoldt skaden.

I fjor var 6-7 % av de erstattede tapene av sau og tamrein dokumentert ved kadaverfunn.


Søkte erstatning for 60 000 sau og lam
Saueeiere søkte om erstatning for 60 000 sauer og lam i fjor. Dette er en liten nedgang i forhold til 2006. I alt ble det gitt erstatning for 39 600 dyr.
Totalt sett har det vært en markert nedgang i antall jerveskader, mens ulveskadene har gått opp. For de andre rovviltartene er det mindre endringer på landsbasis. Nedgangen i jerveskader omfatter de fleste fylkene, mens økningen i ulveskader i hovedsak knytter seg til store skader på Ringsaker-fjellet sommeren 2007.

Det er fortsatt jerven som gjør størst skade på sau på landsbasis. Det er erstattet totalt 14 800 sau og lam som drept av jerv beitesesongen 2007.


Færre rapporterte tap av rein
Reineierne har rapportert om 62 700 dyr som tapt på beite i 2007. Av dette ble det søkt erstatning for 51 700 rein. Dette er en markert nedgang fra forrige reindriftsår.

Det ble utbetalt erstatning for 15 400 dyr, noe som er et større antall dyr enn i 2006. Bakgrunnen for dette er at skadene i fjor var bedre dokumentert enn året før, samt at rovviltbestandene har økt i noen områder. Totalt sett er skadene størst i Finnmark. Av rovviltartene er det jerv som gjør størst skade på tamrein.

Noen reinbeiteområder får erstattet en større andel av de dyrene de søker erstatning for enn andre. Hovedårsaken til dette er variasjoner i antall dokumenterte skader mellom områdene.

 

Kontaktperson:
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 09 11/977 87 000


Kartanimasjoner over risiko-områder i perioden 2000-2007 for sau og rein
DN utviklet en kartmodell som visualiserer hvor de dokumenterte og antatte skadene er størst og som illustrerer risiko-områder ut fra de dokumenterte kadaverfunn for hvert enkelt år. Høgskolen i Nord-Trøndelag har bidratt til utvikling av modellen.

I kartanimasjonene er det brukt samme symbolisering i alle illustrasjonene. Et fargespekter fra gult til rødt er brukt for å indikere få kadaverfunn av sau eller rein (gult) til områder hvor det har vært høye tapstall ut fra de dokumenterte kadaverfunnene (rød).

Kartanimasjon over dokumentert og antatt skader på sau for hvert år i perioden 2000-2007

Kartanimasjon over dokumentert og antatt skader på rein for driftsårene 2001/2002-2006/2007

Oppdatert: 10.01.2008

Kontakt