Åpner for kvotejakt på 4 gauper i Nordland


Oppdatert: 30.01.2008

Direktoratet for naturforvaltning åpner for kvotejakt på gaupe i Nordland i år. Totalt fire gauper kan felles. Kvotejakta starter 1. februar.  

Gaupe på skogssti - Copyright: Lars Gangås
Gaupe på skogssti. Fotograf: Lars Gangås

Vekst i gaupebestanden i Nordland
I Nordland er det fastsatt et bestandsmål på 10 årlige ynglinger av gaupe. I den siste treårsperioden er det registrert henholdsvis 4,5, 6,5 og 8 ynglinger i Nordland. Gjennomsnittet er på 6,3 ynglinger, og bestandsmålet er følgelig ikke nådd. SNOs gaupesporinger i Nordland i år viser at minimum 6 familiegrupper av gaupe er registrert i henholdsvis Hattfjelldal, Grane, Evenes, Hemnes, Vefsn og Saltdal kommuner. Registreringene av familiegrupper av gaupe i Nordland de siste tre år viser en vekst i bestanden.

Skader på sau og tamrein
Bakgrunnen for direktoratets vedtak er hovedsakelig økte gaupeskader på sau fra beitesesongen 2006 til beitesesongen 2007. Direktoratet slår fast at det kan åpnes for jakt på gaupe samtidig som bestanden bygges gradvis opp til de fastsatte nivåer i regionen. Det er imidlertid viktig at de jaktkvoter som settes i regionen er lavere enn den naturlige tilveksten i gaupebestanden fram til bestandsmålet er nådd. Forvaltningsplanen for Nordland har fastsatt delmål på antall familiegrupper fordelt på tre av fem ulike forvaltningsområder. I Sør-fylket er delmålet nådd.

Rovviltnemnda i region 7 Nordland kom med innstilling til direktoratet for å åpne for kvotejakt på gaupe. Direktoratet har vurdert bestandssituasjonen og skadeomfanget regionen og åpner for felling av totalt 4 gauper, innenfor 3 jaktområder i Nordland.

Det er nå fastsatt jaktkvoter innenfor alle forvaltningsregioner, med unntak av region 8. Direktoratet vil fatte vedtak om ev kvotejakt i region 8 etter at rovviltnemnda i regionen har fremmet sin innstilling etter møte 30-31 januar.


Kontaktperson:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00

 

Oppdatert: 30.01.2008

Kontakt