Ingen felling av ulv i Osdalsreviret


Oppdatert: 29.01.2008

Direktoratet for naturforvaltning (DN) avslår søknadene om skadefelling eller lisensfelling av ulv i Osdalsreviret i Hedmark. DN har mottatt flere søknader om felling av det såkalte Osdalsparet. I avslaget har DN lagt avgjørende vekt på at potensiale for skader på husdyr i området er lavt.

Ulv Osdalshannen løpende  (880 x 615) (659 x 461) (527 x 368) - Copyright: E. Maartmann
Ulvehannen i Osdalsreviret. Fotograf Erling Maartmann, Fylkesmannen i Hedmark

Ulvereviret kartlagt
I løpet av vinteren 2006/2007 ble det registrert et revirmarkerende ulvepar i Osdalen, i et område langs grensen for forvaltningsområdet for ynglende ulv..Vanskelige sporingsforhold skapte usikkerhet rundt ulveparets arealbruk, og direktoratet gjennomførte våren 2007 en merking av hannen for å kartlegge hvilke områder ulvene bruker.

GPS-senderen leverte data fram til 20. oktober 2007, men har ikke levert data etter dette. GPS-dataene som foreligger, samt data fra snøsporinger, viser at Osdalsreviret har en utbredelse hovedsakelig på utsiden av forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Kart over Osdalsparet arelabruk fra 20 mars til 20 oktober - Copyright: S Hanssen
Kartet viser hannens arealbruk i perioden fram til 20. oktober 2007.

Skadepotensialet er lavt
Direktoratet har i sitt vedtak av 28. januar 2008 avslått alle søknader om skadefelling eller lisensfelling av ulv i Osdalsreviret. Direktoratet har lagt avgjørende vekt på at skadepotensialet i området er lavt, både på sau og tamrein.

Det er svært lite sau på utmarksbeite innenfor Osdalsparets revir (mindre enn 200 sauer). Sist sommer ble tre sauer registrert tatt av ulv innenfor reviret. Det er ca. 15 kilometer fra revirets yttergrenser til grensene til Elgå reinbeitedistrikt.

Hjemmelen for å felle ulv ved skadefelling eller lisensfelling er viltloven § 12. En slik felling må være begrunnet med behovet for å forhindre skade på bufe eller tamrein. Etter direktoratets vurdering er ikke skadeomfanget på sau av en slik karakter at det gir grunnlag for skadefelling eller lisensfelling av ulv innenfor dette reviret.

Bestandsmålet ikke oppnådd
Bestandsmålet på 3 årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv er ikke nådd. Direktoratet har i sitt avslag på felling også lagt vekt på at foreliggende bestandsdata indikerer en markert bestandsreduksjon av ulv på norsk side av riksgrensen. Det er ikke verifisert noen ynglinger av ulv på norsk side i 2007.

Kontaktperson:
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 29.01.2008

Kontakt