Ekstraordinært uttak av jerv region 6 - Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


Oppdatert: 09.03.2008
Direktoratet åpner for ekstraordinært uttak av jerv i region 6. Inntill 8 jerver kan felles innenfor deler av regionen. Statens naturoppsyn har ansvaret for uttakene.
Lisensfelling for å regulere bestanden av jerv
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. I region 6 ble det i 2007 registrert 13 ynglinger, og det ble gjennomført uttak i 3 tilfeller. Netto antall ynglinger før beitesesongen var 10 ynglinger. Dette tilsvarer bestandsmålet for regionen.

I 2007 var det omfattende jerveskader på sau og rein i flere områder i region 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Den regionale rovviltnemnda tildelte i år en lisensfellingskvote for regionen på totalt 30 dyr (hunndyrkvote på 12 dyr). I løpet av lisensfellingsperioden fram til 15. februar 2008 ble det felt/belastet 8 dyr av denne kvoten. Målsettingen er at felling av jerv gjennom lisensfelling skal være tilstrekkelig til å regulere bestanden og redusere skadene på sau og rein.

Ekstraordinære uttak fram til 13. mars 
Direktoratet har vurdert uttaket som er gjort gjennom lisensfelling ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

Direktoratet konstaterer at lisensfellingen ikke har gitt det ønskede resultat i enkelte områder innenfor region 6 og vurderer det som nødvendig å gjennomføre ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren 2008. Dette gjennomføres i noen prioriterte områder med kroniske skader på sau og rein.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet et vedtak om ekstraordinært uttak av inntil 8 jerv i noen avgrensede områder i region 6.

Fortløpende oversikt over felling av jerv:

Nr    Dato for uttak     Fylke Kommune    Kjønn     Merknader    
1  09.03.08 Møre og Romsdal    Stordal Hann   
2  09.03.08 Møre og Romsdal Nesset Hann   


Ekstraordinære uttak i region 8 - Troms og Finnmark
Direktoratet åpnet for ekstraordinære uttak av inntil 8 jerv innenfor region 8 Troms og Finnmark.  Pr 27. februar er 6 dyr tatt ut.


Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00, mob 977 30 830
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 09.03.2008

Kontakt