Ekstraordinært uttak av inntil 3 jerver i Troms fylke


Oppdatert: 31.03.2008
Direktoratet for naturforvaltning åpner for ekstraordinært uttak av jerv i region 8. Inntil 3 jerver kan felles innenfor et avgrenset område i Troms fylke. Bakgrunnen for vedtaket er å forhindre skade på bufe og tamrein.
Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring.

Rovviltnemnda i region 8 har i e-mail av 18. mars 2008 anbefalt direktoratet om å fatte vedtak om ytterligere ekstraordinære uttak av jerv i Troms fylke, og viser til spesifikke områder innenfor forvaltningsområde-B i fylket.

Direktoratet har vurdert om det uttaket som er gjort gjennom lisensfellingen er tilstrekkelig, og har da hovedsakelig vurdert skadehistorikken/skadepotensialet i de ulike områdene, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv. Bestandstall og felling av jerv for de siste år innenfor regionen er også evaluert.

Etter en helhetsvurdering anser direktoratet det for nødvendig å gjennomføre ytterligere ekstraordinære uttak av jerv innenfor et nærmere avgrenset område i Troms fylke, og anser det for hensiktsmessig å iverksette fellingsforsøk av enkeltindivider straks for å sikre den ønskede måloppnåelsen.

Direktoratet har fattet vedtak om å iverksette fellingsforsøk på jerv i Troms fylke innenfor området Lenvikhalvøya/Fagerfjell/Vassbruna, Blåtindan, Malangshalvøya, Stuoranjarga og Lyngen.

Vedtaket gjelder fra 1. april 2008 – 13. april 2008.

Kontaktpersoner
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00, mob 977 30 830

Oppdatert: 31.03.2008

Kontakt