Vellykket overvåkingsmetode av jervebestand


Oppdatert: 23.05.2008

Resultatene etter innsamling og DNA-analyse av ekskrementer fra jerv i perioden 2000 – 2007 har gitt god oversikt over forekomst, utbredelse, bestandsstørrelse og bestandsutvikling for jerv viser en rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Innsamlingen som har foregått i store deler av Skandinavia gir informasjon som er viktig i forvaltning av jerv, og metoden med innsamling av ekskrementer og DNA-analyse regnes nå som en viktig del av overvåkingen av jerv

Innsamling av ekskrementer fra jerv siden 2000
Siden starten av 2000 og til 2007 har det blitt samlet inn 3574 ekskrementprøver fra jerv. Prøvene har i hovedsak blitt samlet inn i regi av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, med mål om å forbedre informasjonsgrunnlaget om forekomst, utbredelse, bestandsstørrelse og utvikling for jerv. Prøvene har blitt samlet inn over hele Skandinavia. Metode for DNA-analyse av ekskrementer har blitt utviklet og utført i et samarbeid mellom NINA og Uppsala Universitet.

Resultatene etter innsamlingen viser blant annet at bestandene av jerv i Skandinavia består av tre genetiske delbestander; en sør-vestlig delbestand av jerv vest for Østerdalen, en stor østlig bestand av jerv øst og nord for Østerdalen, og en nordlig bestand i Troms og Finnmark.

Det har vært en økning i bestanden av jerv i Sør-Norge siden 2000, men i 2007 var det en betydelig nedgang i bestanden. Dette kommer trolig av et omfattende uttak av jerv i 2006/2007 i form av lisensfelling og skadefelling som har påvirket overlevelsen til den sør-norske jervbestanden.

Bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger. I 2007 ble det registrert 51 ynglinger og det ble iverksatt ekstraordinære uttak av 11 ynglehi i ulike deler av landet. Bestanden er følgelig nå mer i samsvar med målsettingen om 39 årlige ynglinger.

Vellykket metode
I henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt skal blant annet metoder for overvåking av rovvilt utarbeides, og videreutvikles. Innsamlingen og DNA-analyser av ekskrementer fra jerv har vist seg å være en god metode som gir informasjon som er viktig i forvaltning av jerv. Denne metoden regnes nå som standard overvåkingsmetode i forvaltning av jerv.

Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00/977 87 000
Susanne Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 23.05.2008

Kontakt