Sterk nedgang i bestanden av ulv i Norge


Oppdatert: 19.06.2008
Vinteren 2007/2008 ble det registrert maksimalt 15 helnorske ulver, i følge foreløpig rapport fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Dette er en klar nedgang i bestanden i forhold til tidligere år. Nedgangen forklares blant annet med at det ikke har vært ynglinger i Norge i løpet av 2007 og ulovlig jakt.

Ulv Langedragulv_Lars Gangaas B (555 x 362) (505 x 312) - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf Lars Gangås

I 2007 ble det registrert totalt 19 ynglinger av ulv i Skandinavia. En av disse var en yngling i et revir på grensen mellom Norge og Sverige. De 18 andre ynglingene skjedde i helsvenske revir. 

Når et gjelder totalbestanden av ulv i Skandinavia, viser de foreløpige bestandstallene at det var minimum 147-173 ulver i Skandinavia sist vinter. Av disse var det 8-15 helnorske ulver og 10-13 ulver med tilhold på tvers av riksgrensen.

Sammenlignet med i fjor medfører dette en nedgang i den norske delbestanden på ca. 43 %. 

Bestandsnedgangen forklares med at det ikke er påvist yngling av ulv i Norge våren 2007. Illegal jakt på ulv er også en viktig dødsfaktor for ulv i Skandinavia. Dette er omtalt i en rapport fra ulveforskningsprosjektet Skandulv.

Samtidig som bestanden i Norge er i tilbakegang, er den svenske delbestanden i
betydelig vekst. Dette medfører at den skandinaviske ulvebestanden som helhet fortsetter å vokse. Totalbestanden av ulv i Skandinavia økte med ca. 13 % siste år.

Antall ynglinger forventes å øke ytterligere for 2008, og det er potensial for flere ynglinger også på norsk side.


Kontaktpersoner:
Knut Morten Vangen, tlf 73580500
Terje Bø, tlf 73580500

Oppdatert: 19.06.2008

Kontakt