Økning i antall gauper i Midt-Norge


Oppdatert: 02.07.2008
Mens tallet på gauper holder seg stabilt i største delen av landet, er gaupebestanden i vekst i Midt-Norge. Det viser tall for vinteren 2007/2008 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Før jakt ble det registrert 72-76 familiegrupper av gaupe i Norge sist vinter. Dette tilsvarer ca. 429-452 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger er dermed oppnådd.

Gaupe Heidi Lars Gangås (578 x 389) (491 x 330) - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

I Sør-Norge har bestanden av gaupe vært relativt stabil de siste årene. Det har vært en liten nedgang i bestanden i Hedmark og Oppland sammenliknet med foregående år. Også i Troms og Finnmark har det vært en nedgang fra 12 familiegrupper i 2007 til 9 i 2008.

Økningen i antall familiegrupper av gaupe er i hovedsak i Midt-Norge hvor det i 2007 ble registrert 15 familiegrupper og i år 23.

- Det kan være flere årsaker til økning i bestanden av gaupe i midt-Norge. Høyere tettheter av byttedyr vil føre til flere ynglinger da antall hunngauper som yngler varierer med tilgangen på byttedyr. Det har også vært et noe lavere uttak av hunndyr i forhold til det totale uttaket. Dette kan skyldes at hanngaupene benytter større områder enn hunngaupene å således eksponerer seg mer, samt at jegere i enkelte områder unnlater å felle familiegrupper, sier rådgiver Jan Paul Bolstad ved Direktoratet for naturforvaltning.

Bolstad viser også til at fellingsandelen er lav i forhold til fastsatt delkvote i enkelte deler av Midt-Norge. Dette kan delvis skyldes vanskelige jaktforhold og færre jegere i forhold til andre deler av regionen med lavere delkvoter, flere jegere og høyere fellingsandel.

- Generelt i regionen er jegere og andre dyktige til å rapportere inn observasjoner av familiegrupper av gaupe til Statens Naturoppsyn.

Bestandsmålene for gaupe er oppnådd i rovviltregionene 1 til 6, det er dermed de regionale rovviltnemndene som fastsetter kvoter for jakt på gaupe i disse områdene. I region 7 - Nordland og i region 8 Troms og Finnmark hvor målene ikke er oppnådd, er det Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter eventuell kvote for jakt.

 

Kontaktpersoner:

  • Jan Paul Bolstad, tlf. 73 58 05 00
  • Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00
  • Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 02.07.2008

Kontakt