Osdalsulvene har skandinaviske gener


Oppdatert: 04.12.2008

Ulvekullet i Osdalen har sine gener fra foreldre født i den sør-skandinaviske bestanden. En av valpene fra kullet ble funnet død. Genetiske analyser av denne valpen viser at foreldrene ikke kommer fra den finsk-russiske bestanden.

Bilde er død ulvevalp fra Osdalskullet 2007 - Copyright: Lars Gangås, Statens Naturoppsyn
Død ulvevalp fra Osdalskullet 2008. Foto: Lars Gangås, Statens Naturoppsyn

Ved den løpende overvåkning av ulvebestanden er det identifisert to hanner i Sør-skandinavia som har sin opprinnelse i øst. Det er viktig for ulvebestanden som helhet at disse hannene finner seg maker og etablerer revir. Da reduseres de negative effektene av innavl i bestanden. Direktoratet for naturforvaltning har derfor gjort foreløpige analyser av en død ulvevalp fra Osdalskullet. Analysene som ble utført av Norsk Institutt for naturforskning viste at ingen av foreldrene til den døde valpen er innvandret fra Finland-Russland.

Også to døde hannulver fra Rendalen kommune som er skutt tidligere i år er analysert. Disse var heller ikke innvandrere, men har sin opprinnelse i Sør-Skandinavia. Videre analyser vil avdekke hvilke revir de kommer fra.

Direktoratet for naturforvaltning radiomerket våren 2007 hannen i Osdalsparet. Denne hannen ble fulgt fram til i oktober 2007. Analysene av den døde valpen viser at hannen fra 2007 ikke er far til valpene. Det er derfor kommet en ny hann inn i dette reviret etter oktober 2007.

Genetiske analyser av ekskrementer fra ulv, kombinert med andre overvåkingsmetoder er viktige for forvaltning av ulvestammen. Døde ulver vil rutinemessig bli obdusert, for å bygge opp kunnskap om bestanden.    

Kontaktperson:

Seksjonssjef Terje Bø, tlf 73 58 09 02

Oppdatert: 04.12.2008

Kontakt