Direktoratet åpner for lisensfelling av 12 bjørner


Oppdatert: 28.08.2008
Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for at registrerte lisensjegere kan felle inntil 12 bjørner i rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Det er første gang det åpnes for lisensfelling av bjørn i Nordland. Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober.

Bjørn  (587 x 393) - Copyright: Bo Kristiansson
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Bo Kristiansson

DN åpner for lisensfelling i fire rovviltregioner hvor det er en nasjonal målsetting om en fast bestand av bjørn. Direktoratet åpner for at det kan felles to bjørner innenfor et område i Hedmark, fire bjørner i deler av Midt-Norge, en bjørn i deler av Nordland og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark. 

Lisensfelling av bjørn for storviltjegere
Lisensfelling er en skademotivert felling som kan iverksettes når det oppstår store skader på bufe eller tamrein. Lisensfelling er en jakt og fellingsform som skal sikre økt alminneliggjøring av rovviltartene og hvor det er ønskelig med bred deltagelse av lokale jegere. Ordningen innebærer at storviltjegere kan registrere seg som lisensjegere på bjørn, og felle bjørn i den lisensperioden og det området som er fastsatt. Deltakelse i lisensfelling krever grunneiers tillatelse.

Bestandsmålene er ikke nådd
Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn: Region 5 Hedmark (tre ynglinger), region 6 Midt-Norge (fire ynglinger), region 7 Nordland (to ynglinger) og region 8 Troms og Finnmark (seks ynglinger). 

Lisensfellingen settes i verk selv om de nasjonale bestandsmålene for bjørn som Stortinget har vedtatt ikke er nådd. Direktoratet legger til grunn i sitt vedtak at ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst. Felling av inntil 12 bjørner i disse områdene vil ikke sette bestandens overlevelse i fare.

I direktoratets vedtak er binner med unger, samt ungene hennes, unntatt lisensfelling. DN kan til enhver tid stanse lisensfellingen, eller endre fastsatt kvote, dersom nye opplysninger tilsier det. Annen avgang av bjørn som skjer etter at vedtaket er fattet vil avregnes lisenskvoten.

Åpner for felling utenfor prioriterte bjørneområder
Med unntak av Pasvik i Finnmark åpner direktoratet kun for felling i de områder der det ut fra regional forvaltningsplan ikke skal legges til rette for yngling av bjørn fordi skadepotensialet i forhold til bufe er stort. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning med bruk av ulike tiltak og virkemidler innenfor den enkelte rovviltregionen.

Vedtak om felling fattet av rovviltnemndene
I områder hvor det ikke er fastsatt bestandsmål har den regionale rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling. I rovviltregion 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder) har rovviltnemnda vedtatt å ikke åpne for felling av bjørn. I region 3 (Oppland) er det gitt tillatelse til felling av 4 bjørner under lisensfellingsperioden. Totalt kan det altså felles 16 bjørn under årets lisensfelling.

I 2006 gav direktoratet tillatelse til lisensfelling av tre bjørner i Midt-Norge og tre bjørner innenfor deler av Finnmark. Ingen dyr ble felt under lisensfellingsperioden. I 2007 ble det åpnet for felling av 15 bjørner, hvorav fire bjørner ble felt under lisensfellingsperioden.

10 bjørner felt så langt i år
I løpet av våren og sommeren har det totalt blitt felt 10 bjørner i Norge. Sju bjørner er felt etter vedtak om skadefelling, to bjørner har blitt felt i Finnmark etter §14a i viltloven - felling av vilt i særlige tilfeller. Dette har vært individer som har vært nærgående og som ikke har vist naturlig skyhet ovenfor mennesker. En ulovlig felling av bjørn er under politietterforskning.

kart over 10 felte bjørner så langt i år

Kart over felte bjørner så langt i år. Illustrasjon: Direktoratet for naturforvaltning

Les også

Kontaktpersoner:
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 / 977 87 000
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 28.08.2008

Kontakt