Kvoter for årets lisensfelling av jerv


Oppdatert: 10.09.2009

Rovviltnemndene har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv. Totalt kan 89 jerv felles under lisensfellingsperioden. Lisensfellingsperioden på jerv starter 10. september og avsluttes 15. februar.

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) ble det nasjonale bestandsmålet for jerv fastsatt til 39 årlige ynglinger.

Jervebestanden beregnes ut fra yngleregistreringer de tre foregående år. I perioden 2005-2007 er det registrert henholdsvis 62, 57 og 51 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestand på 362 voksne individer. Foreløpig status for 2008 viser at det er registrert 45 ynglinger av jerv i Norge.

Jervebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har myndighet til å fatte vedtak om kvoter for årets lisensfelling av jerv.

I år kan det felles totalt 89 dyr under årets lisensfelling. Hunndyrkvotene er satt til 52 dyr. Årets kvote på 89 dyr er noe lavere enn foregående jaktår hvor det ble fastsatt kvote på 94 dyr, av disse 28 hunndyr. I fjor ble det felt 28 dyr av kvoten, i tillegg ble det ved ekstraordinære uttak tatt ut 41 dyr. 

Se oversikt over kvote for den enkelte rovviltregion:

 Region                                     

  Kvote           

Hunndyr-begrensning        på kvoten

Region 1 (pdf, 4 MB)

     9

      9*

Region 2 (pdf, 180 kB)

     0

    -

Region 3 (pdf, 55 kB)

     6

    4

Region 4

     -

    -

Region 5 (pdf, 5 kB)

     8

    5

Region 6 (pdf, 16 kB)

     35 

   13

Region 7 (pdf, 32 kB)

     5

    3

Region 8 (pdf, 95 kB)

    26

    18

Totalt

      89 

     52


* Ingen hunndyrbegrensing på kvoten 


Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv og felte jerv tidligere år:

År 

Kvote

Felt ved lisensfelling

2007/2008

94

28

2006/2007

91

40

2005/2006

68

39

2004/2005

60

21

2003/2004

49

30

2002/2003

42

28

2001/2002

50

23

2000/2001

44

31

1999/2000

48

23Registrering som lisensjeger

For å delta på lisensfelling av jerv må en være registrert lisensjeger i jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. I år er det fram til nå registrert 2983 lisensjegere på jerv på landsbasis.


Les mer:

Kontaktpersoner:
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00 / 977 87 000
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00
Susanne K Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 10.09.2009

Kontakt