51 jerveynglinger i 2008


Oppdatert: 03.05.2010
I 2008 ble det påvist 51 ynglinger av jerv i Norge. Dette er like mange ynglinger som i fjor, men seks færre enn i 2006.

Jerv  Lars Gangaas (532 x 286)
Illustrasjonsbilde. Fotograf Lars Gangås

Med 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge, er bestandsmålet for jerv nådd på nasjonalt nivå. Bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget, sier at vi i Norge skal ha 39 jerveynglinger hvert år.

På bakgrunn av årets yngletall beregnes den norske jervestammen til rundt 339 voksne dyr.

Ved 10 av de totalt 51 påviste ynglingene ble tispa og/eller valp(ene) tatt ut ved hiuttak/felling i løpet av våren 2008. Det betyr at netto antall ynglinger før beitesesongen var 41.

Tallene i rapporten baserer seg på registreringer i felt. Ynglende jervetisper bruker ofte de samme hiene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere.

I 2008 ble over 230 tidligere kjente hilokaliteter kontrollert. I tillegg ble det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i nye områder.

Registreringene er gjort av Statens naturoppsyn, mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har utarbeidet rapporten med oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Oversikt over registrerte ynglinger av jerv samt kjent avgang av familiegrupper (tispe og/eller valpene) de siste 6 år: 
Ynglinger av jerv og hiuttak av jerv i 2008 - Copyright: DN

Figuren viser minimum antall ynglinger av jerv i perioden 2003-2008. Den røde delen av søylene viser påviste ynglinger hvor man med sikkerhet vet at tispa og/eller valpene er døde. Med unntak av et tilfelle i 2003 skyldes avgangen hiuttak. Den horisontale sorte linjen angir det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger (figuren er hentet fra NINAs rapport ”Ynglinger av jerv i 2008”).

Kontaktpersoner:
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 eller 977 87 000
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 03.05.2010