Ulv merket i Hedmark


Oppdatert: 23.12.2008

En voksen hannulv ble i dag merket med GPS-sender i Rendalen kommune. Målet er å finne ut hvilke områder ulvene i Osdalsreviret bruker.

osdal ulv 2008 Lars Gangaas - Copyright: Lars Gangås - Statens naturoppsyn
Merking av en hannulv i Rendalen i 2008. Fotograf: Lars Gangås - Statens naturoppsyn. Bildene kan benyttes til medieomtale om denne saken, se nedlastbare bildefiler nederst på siden.

Ved hjelp av et helikopter og bakkemannskaper lokaliserte og merket Statens naturoppsyn (SNO) alfahannen i Osdalsreviret, nord i Flendalen, øst for Storsjøen i Rendalen kommune. Dette er sentralt i reviret, slik vi i dag kjenner utbredelsen.

Osdalsreviret er ett av tre helnorske ulverevir hvor det i 2008 er dokumentert valpekull.

Reviret ligger langs grensen for forvaltningsområdet for ynglende ulv (Rendalen/Åmot/Engerdal kommuner). Ulveflokken holder trolig til både innenfor og utenfor forvaltningsområdet.

Viktig informasjon
For Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det viktig å vite sikkert hvilke områder dyrene bruker. Det gjelder ulike forvaltningsprinsipper for ulv innenfor og utenfor forvaltningsområdet, og kunnskap om hvor ulvene lever vil være til hjelp for å finne riktige forvaltningsmessige tiltak.

Dersom ulvene i hovedsak holder til innenfor forvaltningsområdet, vil det bety at vi i år har nådd målet, som Stortinget har satt, om tre nye valpekull i området hvert år. Da vil i så fall rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold i fellesskap overta ansvaret for forvaltningen av ulv i region 4 og 5.

Snøsporinger på forvinteren har ikke gitt god nok kunnskap om hvilke områder osdalsulvene beveger seg i. GPS-merkingen vil bidra til mer presise data.

Forvaltningsomr for yngl ulv 
Merking også i fjor
Våren 2007 ble en tilsvarende merking gjennomført, hvor en hannulv i osdalsreviret fikk satt på en GPS-sender. Senderen sluttet å levere data 20. oktober 2007. I ettertid er ikke hannen blitt registrert, verken gjennom snøsporinger eller ekskrementer som er samlet inn.

Siden den gang har en ny hannulv kommet inn i området, og den har i år fått valpekull med tispa i reviret. Det er denne hannen som i dag er merket. I forbindelse med dagens merkeforsøk ble det også observert fire valper. Det var ingen kontakt med tispa.

Hannulv merket i Rendalen 2008 - Copyright: Lars Gangås - Statens naturoppsyn
Hannulv merket med GPS-sender. Fotograf: Lars Gangås - Statens naturoppsyn. Bildene kan benyttes til mediaomtale av denne saken, se nedlastbare bildefiler nederst på siden. 


Liten fare for skade
DN har avslått flere søknader om felling av ulv i området. Direktoratet har lagt avgjørende vekt på at det innenfor tidligere revirgrenser er liten fare for skade, både på sau og tamrein.

Sannsynligvis lever dagens osdalsulver i et område som skiller seg fra tidligere revirgrenser og i stor grad utenfor forvaltningssonen for ulv. Dette er det viktig å avklare gjennom bedre dokumentasjon.

Overvåkning av ulv
En økende ulvebestand i Sør-Skandinavia gir økte utfordringer i overvåkningen av bestanden. Unge ulver på vandring observeres ofte, og de kan opptre i nærheten av bebyggelse. Slike ulver kan følges, blant annet ved hjelp av DNA-undersøkelser.

Hos de etablerte parene er det viktig med en kontinuerlig overvåkning av arealbruk, nye valpekull, dødelighet og lignende. Derfor kan merking med radiosendere være et godt supplement og alternativ til omfattende snøsporinger. Slik merking gir også tilleggsinformasjon som snøsporingene ikke gir.

Kontaktperson:
Terje Bø, tlf 977 87 000


Fakta om ulv i Norge og Skandinavia:

  • Stortinget har en målsetting om at det skal fødes tre kull med ulvevalper i Norge hvert år
  • Ulvekullene skal ha tilhold innenfor forvaltningsområdet for ulv
  • Forvaltningsområdet strekker seg gjennom en rekke kommuner, fra Østfold i sør til Hedmark i nord
  • Beregninger fra vinteren 2007/2008 viste at det da fantes mellom 12 og 18 ulver i Norge.
  • Den skandinaviske ulvebestanden ble vinteren 2007/2008 beregnet til mellom 166 og 210 dyr.
  • I 2008 er det registrert tre nye kull med minst 11 valper i Norge.
  • I 2008 er det foreløpig registrert 27 nye kull totalt i Skandinavia.

Oppdatert: 23.12.2008

Kontakt