35 millioner i erstatning for rovviltskader på rein


Oppdatert: 09.01.2009
Det ble i 2008 utbetalt erstatning for 14 000 tamrein som antas å være drept av fredet rovvilt. Dette er en liten nedgang i forhold til forrige år.

Rein S Hanssen (2137 x 1657) (486 x 432) (476 x 347)
Tamrein på finnmarksvidda. Fotograf: Susanne K. HanssenErstatningssøknadene for siste reindriftsår er nå behandlet, og i alt ble det utbetalt i underkant av 35 millioner kroner. Erstatningene blir utmålt på grunnlag av dokumenterte skader, det vil si skader der eierne kan vise fram et kadaver og Statens naturoppsyns rovviltkontakter godkjenner kadaveret som drept av fredet rovvilt. I likhet med husdyreiere har reineiere et ansvar for å melde fra om kadavre, og de legger med dette selv grunnlaget for erstatningsutmålingen.

Reineiere kan også få erstatning for dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, men hvor det vurderes at det er overveiende sannsynlig at rovvilt har forvoldt skaden.

For reindriftsåret 2007/2008 var ca 6 % av de erstattede tapene av tamrein dokumentert ved kadaverfunn. Dette tilsvarer samme nivå som tidligere år og omtrent samme dokumentasjonsgrad som for rovviltskader på sau.

Nedgang i dokumenterte skader
Reineierne har rapportert om ca 66 000 dyr som tapt på beite i 2008. Av dette ble det søkt om erstatning for 55 000 rein. Dette er en liten økning fra forrige reindriftsår.

Det ble utbetalt erstatning for 14 000 dyr, noe som er en liten nedgang i forhold til forrige reindriftsår. Hovedgrunnen til dette er færre dokumenterte skader, sammenliknet med året før. Totalt sett er skadene størst i Finnmark, men det var en markert nedgang i erstattede tap i forhold til forrige reindriftsår i dette området. I Nord-Trøndelag har imidlertid de erstattede tapene økt siste reindriftsår.
Statistikk mangler for et reinbeitedistrikt i Hedmark. Søknadene ikke er ferdig behandlet.

Noen reinbeiteområder får erstattet en større andel av dyrene de søker erstatning for enn andre. Hovedårsaken til dette er variasjoner i antall dokumenterte skader mellom områdene.

Gaupe tar flest rein
Tidligere år har jerven forårsaket de største skadene, men i år er det gaupe som har gjort størst skade på rein. Nedgangen i jerveskadene på tamrein, som for øvrig er tilsvarende den utviklingen vi også ser på sau, skyldes delvis et bevisst uttak av jerv i reinbeiteområder i Nord-Norge. Gaupebestanden i Nord-Norge er i vekst, i tråd med Stortingets målsettinger. Sammen med økt dokumentasjon av gaupeskader på rein har dette gitt grunnlag for økt erstatning av slike skader.

Kontaktperson:
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 09 11/977 87 000

Oppdatert: 09.01.2009

Kontakt