119 gauper kan felles under kvotejakta


Oppdatert: 13.02.2009
1. februar starter kvotejakta på gaupe i Norge. I år kan jegerne felle inntil 119 dyr. 

Gaupe på skogssti - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

Gaupebestanden i Norge har vokst de siste årene. Beregninger viser at bestanden nå teller mellom 429 og 452 dyr. Gaupebestanden ligger også over bestandsmålet som Stortinget har satt om 65 årlige ynglinger.

Fra 1. februar åpnes det derfor for kvotejakt på gaupe og jakta varer til utgangen av mars. 

I fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (rovviltregion 1) blir det åpnet for kvotefri jakt. I region 2 til og med region 8, dvs resten av landet, åpnes det for at 119 dyr kan felles, men jakta skal stanses dersom flere enn 56 hunngauper blir skutt.

Under kvotejakta i fjor ble 90 gauper felt av en totalkvote på 96 dyr.
Det er de regionale rovviltnemndene som har fastsatt jaktkvotene i størstedelen av landet. I de tre nordligste fylkene er kvotene fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Overvåkning av den norske gaupebestanden bygger på registreringer av gaupefamilier fra Statens naturoppsyn, Norges Jeger og Fiskeforbund og av andre. Disse registreringene blir sammenfattet av Norsk institutt for naturforskning som koordinerer Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. I 2008 ble det registrert mellom 72 og 76 familier på landsbasis.

Størst vekst i i Midt-Norge
I de fleste rovviltregionene påviste det nasjonale overvåkningsprosjektet mindre endringer i antall familier fra 2007 til i fjor. Midt-Norge (region 6) utmerker seg med en stor vekst. Her ble det påvist 23 ulike familier. Vi må tilbake til 1997 for å finne et så høyt tall. I denne regionen har den regionale rovviltnemnda vedtatt en jaktkvote på 44 dyr.


Kvoter for de ulike rovviltregionene:

 Region                 

 Kvote            

Maksimal hunndyrkvote
 *

 Region 1**

 **

 **

 Region 2

28

8

 Region 3

10

4

 Region 4

5

3

 Region 5

14

7

 Region 6

44

22

 Region 7 

10

4

 Region 8

8

8

Totalt

 119

56


*) Gjelder hunndyr ett år eller eldre
**) Kvotefri jakt i hele regionen

Kontaktpersoner:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 13.02.2009

Kontakt