Ingen ulvefelling i Osdalsreviret


Oppdatert: 02.03.2009
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avslått en søknad fra Rendalen kommune om felling av ulvene i Osdalsreviret i Hedmark.

- Faren for at ulvene skal skade beitedyr er liten. Det er ikke sauer på utmarksbeite i det område ulvene bruker. Det er også 20 kilometer fra de ytre grensene i Osdalsreviret til grensene til Elgå reinbeitedistrikt. Vår vurdering er derfor at vilkårene for felling på grunn av mulige framtidige skader ikke er tilstede, sier DN-direktør Janne Sollie.

Hannulv merket i Rendalen 2008 (570 x 389) - Copyright: Lars Gangås - Statens naturoppsyn
Alfahannen i Osdalsreviret. Fotograf Lars Gangås

Det var i desember i fjor at Rendalen kommune søkte om tillatelse til å felle ulvene i Osdalen.

DN valgte i første omgang å merke en av ulvene i flokken med GPS-sender for å slå fast om dyrene bruker områder som ligger innenfor eller utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv som Stortinget har fastsatt.

Utenfor forvaltningsområdet for ulv
Alfahannen i reviret ble merket 22. desember i fjor.

Dataene som GPS-merkingen har gitt viser at ulveflokken fram til i dag kun har oppholdt seg utenfor forvaltningsområdet, i området sør for Åkrestrømmen og øst for Storsjøen.

osdalshannen

- Stortinget har fastsatt et mål om tre valpekull hvert år innenfor forvaltningsområdet for ulv. Foreløpig rapport fra Høgskolen i Hedmark viser at det kun kan forventes ett valpekull i forvaltningsområdet, slik at Stortingets bestandsmål ikke nås i 2009. I tillegg kan det forventes et kull utenfor forvaltningsområdet i Osdalsreviret i 2009. Dette er også tatt med i vurderingen vi har gjort, sier Janne Sollie.

Ulv nært bebyggelse
Ulvene i Osdalsreviret har også vært observert nær bebyggelsen ved Åkrestrømmen.

- Ulv er en svært tilpasningsdyktig art som er i stand til å leve nær mennesker og tilpasse seg menneskelig aktivitet. I dette området er det en stor elgstamme, og dermed god tilgang på mat. DN mener at ulvene i dette området ikke har en adferd som skiller seg fra andre ulver. Det er derfor ikke grunn til å oppfatte ulvene i Osdalen som en spesiell risiko, sier Sollie.

Se også:

• DNs avslag på søknad om felling av ulv i Osdalsreviret (PDF-fil, 72 KB).
• Foreløpig statusrapport for ulv i Norge (PDF-fil, 19 KB)
• Fakta om ulv på rovviltportalen (intern lenke)

Kontaktpersoner:
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00
Terje Bø, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 02.03.2009

Kontakt