Kraftig økning i tiltaksmidler til rovviltnemndene


Oppdatert: 20.03.2009
Konflikten mellom rovdyr og husdyr eller tamrein er fortsatt stor. For å redusere tap og konflikter har DN i 2009 gitt rovviltnemndene over 70 millioner kroner, slik at de kan gjennomføre nødvendige tiltak.

Bjørner i kveldssol - Copyright: Bo Kristianson
Foto: Bo Kristianson 
Rovviltnemndene i Norge skal arbeide målrettet for å gjennomføre rovviltpolitikken, som Stortinget har vedtatt. Nemdene har mulighet til å påvirke rovviltbestandene direkte ved å åpne for felling, men minst like viktig er oppgaven med å planlegge og tilrettelegge i de enkelte regionene og å bruke ulike virkemidler for å oppnå målsettingene.

Ulikt fordelt
Det er forskjellige størrelser på rovviltbestandene i de regionene, og regionene har ulike ambisjoner. Midler til tiltak fordeles derfor ulikt. I Nord-Norge er også tap og konflikter knyttet til samisk tamreindrift omfattende, noe som er vektlagt i tildelingen.

Rovviltnemndene skal prioritere mellom ulike formål, slik at de samlet sett får et best mulig resultat av alle virkemidler i regionen. Det er fylkesmannen som iverksetter tiltakene i henhold til rovviltnemndenes prioriteringer.

DN fordeler rammene
Hvert år rapporteres hvilke tiltak som ble iverksatt året før og hvilken effekt de har hatt. DN fordeler midler som ramme til regionene, basert på rapportene, rovviltforekomster og skader, samt behov som rovviltnemndene melder inn.

Nemdene har stor frihet til å følge regionale prioriteringer. Ansvaret for å oppnå resultater av midlene som blir brukt, ligger på rovviltnemndene i samarbeid med fylkesmennene i den aktuelle regionen.

Regional oversikt over tidelingene:

Region

 

Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

1

Sør-Vest landet

1 500 000

2

Sørlandet

4 000 000

3

Oppland

4 500 000

4

Østfold/Akershus

3 500 000

5

Hedmark

17 000 000

6

Trøndelag og Møre

15 000 000

7

Nordland

9 000 000

8

Troms og Finnmark

16 000 000

Sum

 

70 500 000

Kontaktperson:
Terje Bø, seksjonsleder, tlf: 73 58 05 00

Oppdatert: 20.03.2009

Kontakt