Klage på avslag om uttak av ulv i Osdalsreviret er oversendt Miljøverndepartementet


Oppdatert: 27.03.2009
Direktoratet for naturforvaltning har i dag oversendt klage på avslag om uttak av ulv i Osdalsreviret til Miljøverndepartementet.

Direktoratet avslo 2. mars 2009 en søknad fra Rendalen kommune om uttak av ulv i Osdalsreviret. Etter direktoratets vurdering var ikke skadene eller skadepotensialet på bufe eller tamrein av en slik karakter at vilkårene for felling var tilstede. Direktoratet la også vekt på at foreliggende bestandsdata indikerer at det maksimalt kan forventes to helnorske ynglinger av ulv i 2009, hvorav Osdalen er den ene.

Vedtaket ble påklaget av Norges Bondelag og Rendalen kommune.

Direktoratet kan ikke se at klagerne har anførsler eller ny informasjon i sine klager som tilsier at direktoratets vedtak bør endres. Direktoratet opprettholder derfor sitt vedtak, og oversender klagen til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Direktoratets oversendelse av klagen (pdf, 73 kB)

Kart over Osdalsreviret (bildefil)

Kontaktpersoner:
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00, mob 977 87 000
Terje Bø, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 27.03.2009

Kontakt