110 gauper felt under kvotejakta


Gaupe
Gaupe
© Lars Gangås
Oppdatert: 23.03.2010
Årets kvotejakt på gaupe ble avsluttet i går. Totalt ble 110 gauper felt av en kvote på 119 dyr. Dette er det høyeste antall som er felt under jakt på over 10 år. I fjor ble 90 gauper tatt ut av en totalkvote på 96 dyr.

Gaupebestanden i Norge har vokst de siste årene. Beregninger viser at den nå består av mellom 429 og 452 dyr. Det er over bestandsmålet som Stortinget har satt om 65 årlige ynglinger.

Overvåkingen av bestanden bygger på registreringer av gaupefamilier utført av Statens Naturoppsyn, Norges Jeger og Fiskeforbund og andre. Disse registreringene blir sammenfattet av Norsk institutt for naturforskning som koordinerer Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. I 2008 ble det bokført mellom 72 og 76 familier på landsbasis.

Kvotefri jakt
Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars.  I år ble det åpnet for kvotefri jakt i fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (rovviltregion 1). I region 2 til og med region 8, det vil si resten av landet, ble det åpnet for felling av inntil 119 dyr, men med en hunndyrbegrensning på 56 individer.

Det er de regionale rovviltnemndene som har fastsatt jaktkvotene i størstedelen av landet. I de tre nordligste fylkene er kvotene fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Større kvoter i regionene
I de fleste regioner ble jakta avsluttet av at enten total- eller hunndyrkvoten ble fylt. I region 8 Troms og Finnmark ble kvoten fylt ved at gaupe tatt på skadefelling ble belastet kvoten. Økningen i antall felte dyr skyldes at det ble fastsatt større kvoter i regionene, basert på tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Det er forventet at årets uttak vil redusere bestanden av gaupe ned mot det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 årlige ynglinger.

Flest felt i Midt-Norge
I midt-Norge (region 6) har det vært stor vekst i antall familiegrupper av gauper. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt påviste 23 grupper i 2008. I denne regionen åpnet den regionale rovviltnemnda for kvotejakt på til sammen 44 dyr. Av disse ble det felt 36 dyr, hvorav 16 hunndyr på ett år eller eldre.

 Region                 

 Kvote            

Maksimal hunndyrkvote*

Totalt antall gauper felt (hunndyr i parentes*)

Region 1**

 **

 **

1

Region 2

28

8

27 ( 8)

Region 3

10

4

10 (2)

Region 4

6

3

6 (2)

Region 5

14

7

14 (3)

Region 6

44

22

36 (16)

Region 7 

10

4

8 (4)

Region 8

8

8

8(4)

Totalt

 119

56

110 (39)

*) Gjelder hunndyr ett år eller eldre
**) Kvotefri jakt i hele regionen

Felte gauper og kvoter siden 1998:Felte gauper siden 1998

Kontaktpersoner:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 23.03.2010