Galven-tispa fortsatt i Hedmark


Oppdatert: 14.06.2009
Den unge ulvetispa fra Galven-reviret i Sverige er fortsatt i Hedmark. Tispa er radiomerket, og kan derfor følges ekstra opp av forvaltningen, og av Statens naturoppsyn i felt. Denne ulven er avkom av en ulv som er innvandret fra de tettere bestandene i Finland/Russland. Dermed kan hun ha en særlig verdi for hele den skandinaviske ulvebestanden.

Galven-tispa 21. mai til 14. juni 2009 - Copyright: DN

Kartet viser Galven-tispas bevegelser i perioden
21. mai - 14. juni.
Klikk på kartet for større
versjon.
Kart: Direktoratet for naturforvaltning.

Ulver som ikke er innavlet, dvs ikke er resultatet av parring mellom beslektede individer, er viktige for hele ulvebestanden. Den svenske regjeringen har nylig lagt fram forslag om å flytte individer med en østlig opprinnelse inn i den sør-skandinaviske bestanden. Direktoratet for naturforvaltning tror at en løsning der vi legger til rette for naturlig innvandring er en bedre løsning. Men det betyr også at vi må ta vare på disse individene spesielt.

Tispa fra Galven-reviret har oppholdt seg i Norge siden den 9. mai. I løpet av denne tiden har den vært i Hedmark og Akershus. Den hadde opphold over noe tid i et område i Stange der ulveskade på sau ble påvist. Direktoratet ba derfor Statens Naturoppsyn om å gjennomføre skremming av ulven for å unngå ytterligere skader i området.

Etter at skremmeforsøk ble gjennomført den 11. juni kl. 18, har ulven forflyttet seg minst 80 kilometer hovedsakelig i nordlig retning. Den er nå i Elverum kommune.

Berørte saueiere blir orientert av fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen har likevel ikke myndighet til å fatte vedtak om felling av denne ulven. På bakgrunn av Direktoratets vurdering av ulvens verdi for ulvebestanden som helhet, er det direktoratet som løpende vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Så langt har felling ikke vært aktuelt.

Felling kan bare benyttes der det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning. Direktoratet vil derfor fortsatt ha fokus på andre tiltak enn felling dersom ulven fortsatt volder skade på sau. Det er imidlertid et løpende samarbeid mellom direktoratet, fylkesmannen og Statens naturoppsyn om hvilke tiltak som er best egnet ut fra stedlige forhold og ulvens atferd.

Oppdatert: 14.06.2009

Kontakt