Galven-tispa fortsatt i Hedmark


Oppdatert: 20.06.2009
Den unge ulvetispa fra Galven-reviret i Sverige er fortsatt i Hedmark. Tispa er radiomerket, og kan derfor følges ekstra opp av forvaltningen, og av Statens naturoppsyn i felt. Denne ulven er avkom av en ulv som er innvandret fra de tettere bestandene i Finland/Russland. Dermed kan hun ha en særlig verdi for hele den skandinaviske ulvebestanden. Det betyr også at vi må ta vare på disse individene spesielt. 

Galven tispa 19 juni (326 x 377) - Copyright: DN

Kartet viser Galven-tispas bevegelser i perioden 
21. mai - 18. juni. 
Klikk på kartet for større 
versjon. Kart: Direktoratet for naturforvaltning.

Tispa fra Galven-reviret har oppholdt seg i Norge siden den 9. mai. I løpet av denne tiden har den vært i Hedmark og Akershus. Den hadde opphold over noe tid i et område i Stange der ulveskade på sau ble påvist. Direktoratet ba derfor Statens Naturoppsyn om å gjennomføre skremming av ulven for å unngå ytterligere skader i området. 


Etter at skremmeforsøk ble gjennomført av SNO den 11. juni kl. 18, forflyttet ulven seg minst 80 kilometer hovedsakelig i nordlig retning og inn i Elverum kommune. Etter noe tid beveget den seg igjen sørover i retning Stange. Etter en ny aktiv skremming den 16 juni forflyttet ulven seg sørover til Kongsvinger. Ulvens arealbruk tyder på at den blir begrensa av infrastruktur, dvs veier, jernbane og bebyggelse.

Berørte saueiere blir orientert av fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen har likevel ikke myndighet til å fatte vedtak om felling av denne ulven. På bakgrunn av Direktoratets vurdering av ulvens verdi for ulvebestanden som helhet, er det direktoratet som løpende vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Så langt har felling ikke vært aktuelt. 

Felling kan bare benyttes der det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning. Direktoratet vil derfor fortsatt ha fokus på andre tiltak enn felling dersom ulven fortsatt volder skade på sau. Det er imidlertid et løpende samarbeid mellom direktoratet, fylkesmannen og Statens naturoppsyn om hvilke tiltak som er best egnet ut fra stedlige forhold og ulvens atferd. 

Oppdatert: 20.06.2009

Kontakt