Ikke lenger mulig å følge Galven-tispa like intensivt


Oppdatert: 02.07.2009
Den unge, radiomerkede ulvetispa fra Galven-reviret i Sverige har sluttet å sende GPS-signaler og er derfor ikke mulig å følge på samme måte som tidligere. Dette skyldes redusert batterikapasitet. Dette betyr at direktoratet i tiden som kommer kun vil ha mulighet til å peile ulven ved hjelp av VHF-signaler.

Ulv på jorde_Lars Gangås (688 x 477) (569 x 394)
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

Denne ulven er avkom av en ulv som har innvandret fra den finsk/russiske bestanden. Dermed kan hun ha en særlig genetisk verdi for hele den skandinaviske ulvebestanden og er et individ som en ønsker å ta spesielt vare på.

Tispa fra Galven-reviret har oppholdt seg i Norge siden 9. mai. I løpet av denne tiden har den vært i Hedmark og Akershus. På grunn av skader på sau i Stange ble det gjennomført skremming av ulven for å unngå ytterligere skader i området.

Vellykket skremming
Etter at skremmeforsøk ble gjennomført av Statens naturoppsyn den 11. juni, forflyttet ulven seg hovedsakelig i nordlig retning og inn i Elverum kommune. Etter noe tid beveget den seg igjen sørover i retning Stange. Etter en ny aktiv skremming den 16. juni forflyttet ulven seg sørover til Kongsvinger.

Etter å ha oppholdt seg noen dager nordvest for Kongsvinger vandret ulven nordover igjen 23. juni. Den gikk da helt opp til RV 3 vest for Elverum før den snudde og gikk sørover igjen. Siste peilepunkt er sørøst i Stange kommune.

Ulvens arealbruk tyder på at den blir begrensa av infrastruktur, dvs. veier, jernbane og bebyggelse.

Siste data fra Galven-tispa 250609 (538 x 538) - Copyright: DN

Kart over GPS-data mottat fra Galven-tispas sender i perioden 21. mai - 25. juni. Klikk på kartet for større versjon. Se også video-animasjon over tispas bevegelser i lenke nederst på siden. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.  

Sluttet å sende GPS-signaler
På grunn av redusert batterikapasitet har Galven-tispa sluttet å sende sine posisjoner ved hjelp av GPS-signaler. Dette betyr at forvaltningen har reduserte muligheter til å overvåke denne ulvens bevegelser. Det vil i noe tid framover fortsatt være mulig å peile ulven ved hjelp av VHF-signaler, men på grunn av ulvens store vandringskapasitet vil vi fort miste oversikten over hvor ulven vandrer, og vi vil kun prioritere å peile etter ulven i forbindelse med ulveskader på sau.

Ved nye ulveskader på sau
Ved ulveskader på sau i området mellom Mjøsa og Glomma (sør for RV 3) vil Statens naturoppsyn peile etter Galven-tispa i forbindelse med rutinemessig dokumentasjon av kadaver. Vi vil da, med en viss grad av sikkerhet, kunne fastslå om skadene er forvoldt av denne ulven eller andre ulver.

Utfallet av peilingen vil bestemme både hvem som har myndighet til å iverksette en evt. fellingstillatelse og terskelen for å iverksette en fellingstillatelse. På bakgrunn av Direktoratets vurdering av Galven-tispas verdi for ulvebestanden som helhet, er det direktoratet som løpende vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes knyttet til denne ulven. Så langt har felling ikke vært aktuelt.

Se video-animasjon over Galven-tispas bevegelser:

Kontaktperson:
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00 eller 977 87 000

Oppdatert: 02.07.2009

Kontakt