Kan ikke bekrefte bjørn på Saltfjellet


Oppdatert: 06.07.2009
Etter meldinger om 4 bjørner i en familiegruppe på Saltfjellet har Statens naturoppsyn gjennomsøkt området. Også de som gjorde observasjonen var med på søket. I det aktuelle området ble det ikke funnet spor eller sportegn som kan bekrefte observasjonen.

Observasjoner av flere bjørner som opptrer sammen er viktige for forvaltningen, da disse normalt representerer en familiegruppe, dvs en hunnbjørn med unger. Slike meldinger følges derfor ekstra nøye opp av Statens naturoppsyn som en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet for store rovdyr. Gjennom innsamling av DNA fra hår og ekskrementer kan forvaltningen identifisere bjørner, samt fastslå kjønn.

Kart over hannbjørner og hunnbjørner basert på DNA analyse av innsamlet materiale fra 2008

Fordeling av hann- og hunnbjørner i 2008 - Copyright: Direktoratet for naturforvaltning

Kartene viser fordelingen av hann- og hunnbjørner i Norge i 2008 basert på DNA-analysene. Klikk på kartet for større versjon. Kart: Direktoratet for naturforvaltning.

Forekomst av hunnbjørner har vi i Norge i nær tilknytning til områder i nabolandene med tettere bjørnebestander enn det vi har i Norge. Eksempelvis har Sverige ca 3000 bjørner, mens vi i Norge har omkring 150. En del av disse er bjørner som opptrer på begge sider av grensen.

Hunnbjørner tar som regel tilhold i nærheten av det området de er født. Dette medfører at spredningen av hunner går langsomt, og at tettheten av bjørner oftest er høy der hunnene befinner seg. Det er derfor viktig å ta vare på hunnbjørnene i en forvaltning der vi enda ikke har nådd målene for utvikling av bjørnestammen på norsk side.

I det aktuelle området i Saltfjellet er det påvist en familiegruppe av jerv. Om det kan bekreftes at det opptrer yngling av begge arter i området vil det være viktig informasjon i forhold til den løpende overvåkningen av rovvilt.

Oppdatert: 06.07.2009

Kontakt