Lisensfellingskvote på 18 bjørner


Oppdatert: 31.08.2009
I år kan registrerte lisensjegere felle inntil 18 bjørner i rovviltregionene Oppland, Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober.

Bjørn  (587 x 393) - Copyright: Bo Kristiansson
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Bo Kristiansson

DN åpner for lisensfelling i fire rovviltregioner hvor det er en nasjonal målsetting om en fast bestand av bjørn. Direktoratet åpner for at det kan felles fire bjørner innenfor et område i Hedmark, fire bjørner i deler av Midt-Norge, en bjørn i deler av Nordland og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark.  I tillegg åpner rovviltnemnda i region 3 – Oppland for felling av fire bjørner.

Lisensfelling av bjørn for storviltjegere
Lisensfelling er en skademotivert felling som kan iverksettes når det oppstår store skader på bufe eller tamrein. Lisensfelling er en jakt og fellingsform som skal sikre økt alminneliggjøring av rovviltartene og hvor det er ønskelig med bred deltagelse av lokale jegere. Ordningen innebærer at storviltjegere kan registrere seg som lisensjegere på bjørn, og felle bjørn i den lisensperioden og det området som er fastsatt. Deltakelse i lisensfelling krever grunneiers tillatelse.

Bestandsmålene er ikke nådd
Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn: Region 5 Hedmark (tre ynglinger), region 6 Midt-Norge (fire ynglinger), region 7 Nordland (to ynglinger) og region 8 Troms og Finnmark (seks ynglinger). 

Lisensfellingen settes i verk selv om de nasjonale bestandsmålene for bjørn som Stortinget har vedtatt ikke er nådd. Direktoratet legger til grunn i sitt vedtak at ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst. Felling av inntil 14 bjørner i disse områdene vil ikke sette bestandens overlevelse i fare.

I direktoratets vedtak er binner med unger, samt ungene hennes, unntatt lisensfelling. DN kan til enhver tid stanse lisensfellingen, eller endre fastsatt kvote, dersom nye opplysninger tilsier det. Annen avgang av bjørn som skjer etter at vedtaket er fattet vil avregnes lisenskvoten.

Åpner for felling utenfor prioriterte bjørneområder
Med unntak av Pasvik i Finnmark åpner direktoratet kun for felling i de områder der det ut fra regional forvaltningsplan ikke skal legges til rette for yngling av bjørn. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning med bruk av ulike tiltak og virkemidler innenfor den enkelte rovviltregionen.

I områder hvor det ikke er fastsatt bestandsmål har den regionale rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling. I region 3- Oppland er det gitt tillatelse til felling av fire bjørner under lisensfellingsperioden. Totalt kan det altså felles 18 bjørn under årets lisensfelling.

Dette er fjerde år det åpnes for lisensfelling av bjørn. I 2006 gav direktoratet tillatelse til lisensfelling av tre bjørner i Midt-Norge og tre bjørner innenfor deler av Finnmark. Ingen dyr ble felt under lisensfellingsperioden. I 2007 ble det åpnet for felling av 15 bjørner, hvorav fire bjørner ble felt under lisensfellingsperioden. I fjor ble det gitt tillatelse til felling av 16 bjørner, og det ble felt to bjørner.

9 bjørner døde så langt i år
I løpet av sommeren er 9 bjørner registrert døde i Norge. Fem bjørner er felt etter vedtak om skadefelling, to bjørner har blitt felt etter §14 a i viltloven - felling av vilt i særlige tilfeller. Dette har vært individer som har vært nærgående og som ikke har vist naturlig skyhet ovenfor mennesker. En bjørn er felt i påberopt nødverge, og en ung bjørn er funnet død av ukjent årsak.

Avgang 2009 liten
Avgang av bjørn så langt i år. Illustrasjon: Direktoratet for naturforvaltning


Les også

Kontaktpersoner:
Morten Kjørstad, tlf. 73 58 05 00 / 977 87 000
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00

 

Oppdatert: 31.08.2009

Kontakt