Kvoter for årets lisensfelling av jerv


Oppdatert: 09.12.2009

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv. Totalt kan 102 jerv felles under lisensfellingsperioden. Lisensfellingsperioden på jerv starter i dag, 10. september og avsluttes 15. februar

Jervebestanden beregnes ut fra yngleregistreringer de tre foregående år. I perioden 2006-2008 er det registrert henholdsvis 57, 51 og 51 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir et beregnet bestand på 339 voksne individer. Foreløpige status basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet viser 53 ynglinger av jerv på landsbasis så langt i år. Av disse 53 ynglingene ble det gjennomført uttak i 7 tilfeller.

Jervebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet, bortsett fra region 7 Nordland, hvor regionen ligger under det regionale bestandsmålet på 10 årlige ynglinger. Kvote for lisensfelling i Nordland er fattet av Direktoratet for naturforvaltning basert på tilråding fra rovviltnemnda. I de øvrige regioner er bestandsmålet oppnådd og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har myndighet til å fatte vedtak om kvoter for årets lisensfelling av jerv.

I år kan det felles totalt 102 dyr på lisensfelling. Hunndyrkvotene er satt til totalt 64 dyr. Årets kvote er noe høyere enn foregående jaktår hvor det ble fastsatt kvote på 86 dyr, av disse 28 hunndyr. I fjor ble det felt 40 dyr av kvoten.

Se oversikt over kvote for den enkelte rovviltregion:

Region 

     Kvote     

Hunndyr-
begrensning
på kvoten

Region 1 (pdf, 29 kB)  

6

 6*

Region 2 (pdf, 25 kB)

0

 -

Region 3 (pdf, 96 kB)

5

3

Region 4

-

-

Region 5

8

5

Region 6

35

10

Region 7  (pdf, 82 kB)

10

6

Region 8 

38

34 (4 i sone A)

Totalt

        102          

64

*Ingen hunndyrbegrensing på kvoten

År    

Kvote

Felt ved lisensfelling    

2008/2009                

86

40

2007/2008

94

28

2006/2007

91

40

2005/2006

68

39

2004/2005

60

21

2003/2004

49

30

2002/2003

42

28

2001/2002

50

23

2000/2001

44

31Registrering som lisensjeger

For å delta på lisensfelling av jerv må en være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. I år er det fram til nå registrert 3005 lisensjegere på jerv på landsbasis.


Les mer:

Oppdatert: 09.12.2009

Kontakt