Foreløpig oversikt over skader på sau


Oppdatert: 21.09.2009
Foreløpige tall fra Direktoratets database Rovbasen viser en økning i skader voldt av rovvilt for beitesesongen 2009 sammenliknet med beitesesongen 2008, men færre skader sammenliknet med beitesesongen 2007.

Nedenfor følger en foreløpig oversikt over registrerte rovviltskader på sau for sammenlignbar periode i årene 2007- 2009. Tallene er hentet fra Rovbase 21.09.2009 og omfatter skadetilfeller i perioden 01.01 - 10.09 som er innrapportert til Statens naturoppsyn (SNO) og vurdert som dokumentert eller antatt drept av rovvilt.

Det presiseres at tallene er foreløpige. Dette er kun de skadetilfeller som er oppdaget og verifisert så langt i år. I de fleste områder hvor det er rovdyr er hovedsankedatoen for sau på utmarksbeite 10-15. september. Dermed kan tallene endre seg etter hvert som sauene sankes og ev flere kadaver oppdages.  Erfaring viser at kun en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen.

 Påvist dødsårsak/År              

      2007      

     2008        

       2009      

 Bjørn

 891

 626

 769

 Gaupe

 392

 434

 387

 Jerv

 455

 333

 205

 Kongeørn

 135

 121

 194

 Ulv

 479

 85

 374

 Fredet rovvilt

 62

 57

 68

 Totalt antall innrapporterte skader*  

 4857

 3954

 4196

*Uavhengig av dødsårsak og vurdering

Fylkene med flest innrapporterte skadesaker så langt i beitesesongen 2009 er Hedmark (1036), Nord-Trøndelag (702), Oppland (604), Nordland (537) og Sør-Trøndelag (490).


Flest bjørneskader
Totalt sett er det bjørn som har voldt størst skade på sau. Så langt i år er det registrert 769 sau og lam tatt av bjørn, dette er en økning i antall skader fra i fjor. Bjørneskadene fordeler seg med hovedtyngde i Hedmark (286), Nord-Trøndelag (166), Sør Trøndelag (151) og Oppland (91).

Skader voldt av gaupe fordeler seg spredt over gaupas utbredelsesområde med de fleste påviste tilfellene i Nord-Trøndelag (110) og Nordland (68).


Foreløpig nedgang i skader av jerv

Jerv har over flere år vært den absolutt største skadevolderen på sau av de store rovdyrene. Påviste jerveskader er så langt i år betydelig redusert i store deler av landet. I 2009 er de fleste jerveskadene registrert i Hedmark (40), Oppland (39) og Nordland (35).

Den fortsatt nedgangen i skader av jerv er gledelig og også forventet. Nedgangen kan i stor grad forklares med vellykket lisensfelling, og skadefelling/uttak av jerv på de mest skadeutsatte steder.


Stor variasjon av skader av ulv mellom år
Hittil i år er det registrert 374 sau og lam tatt av ulv, sammenliknet med 85 i tilsvarende periode i fjor, og 479 i 2007. Ulveskadene kan erfaringsmessig variere mye mellom år, noe som i stor grad skyldes utvandring av unge dyr som kan gjøre stor skade på sau dersom de vandrer inn i områder med sau på beite.

Størsteparten av ulveskader er påvist i Hedmark (248) og Oppland (112). Over halvparten av ulveskadene i Hedmark er påvist i Rendalen (147), og skadene er i all hovedsak konsentrert til et beiteområde i kommunen. I løpet av beitesesongen ble det påvist store skader forårsaket  av ulv, og det viste seg at det var to ulver som forårsaket skadene i dette området. Det ble gitt skadefellingstillatelse, og en ulv ble felt 30. juni. 

Også Galven-tispa har forårsaket skader på sau i søndre deler av Hedmark, i område utenfor forvaltningsområdet for ulv, omfanget er foreløpig uvisst da det i perioder var to ulver i dette området.


 

Oppdatert: 21.09.2009

Kontakt