I overkant av 300 jerver i Norge


Jerv i vill natur
Illustrasjonsbilde
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 23.03.2010
Bestanden av jerv i Norge teller i overkant av 300 dyr, ifølge en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Dataene er basert på DNA-analyser av ekskrementer fra jerv innsamlet i 2008. Resultatene styrker oppfatningen av at bestandstallene for jerv er gode.

For første gang er ekskrementer av jerv fra hele landet samlet inn og DNA-analysert for å anslå hvor mange jerver som finnes i Norge. Gjennom DNA-analyser av prøver samlet inn i 2008 er det estimert 321 ulike dyr her til lands.

Ekskrementinnsamling fra jerv og DNA-analyser av ekskrement har vært benyttet siden 2000. DNA-metoden er et supplement til de tradisjonelle hiregistreringene som innebærer at man oppsøker kjente jervehi for å undersøke om de er i bruk og om det er yngling, og leter etter nye hi i områder der man venter å finne jerv. I 2008 ble jervebestanden anslått til å telle 340 dyr basert på hiregistreringer.


- Et pålitelig resultat

Det har aldri før vært mulig å presentere landsdekkende estimater basert på to ulike vitenskapelig anerkjente metoder.

- De to metodene som benyttes har gitt omtrent samme svar på spørsmålet om hvor mange jerv vi har i Norge. Vi mener derfor at vi kan slå fast at estimatet er pålitelig, sier seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

En rapport med bestandsestimater basert på hiregistrering i 2009 vil bli publisert på www.rovviltportalen.no innen kort tid.

Tre delbestander

DNA-resultatene fra sist vinter bekrefter tidligere antakelser fra Norsk institutt for naturforskning om at vi i Norge har tre delbestander av jerv, som skiller seg genetisk fra hverandre. Det er en nordlig delbestand i Troms, Finnmark og Nord-Finland, en sørlig delbestand i Sør-Norge vest for Østerdalen, og en østlig bestand nord og øst for Østerdalen.

- DNA-analysene gir kunnskap som er vesentlig for en forsvarlig forvaltning av jervebestanden. I tillegg til gode bestandstall bidrar resultatene til en bedre forståelse av overlevelse, innvandring og utvandring, og genetiske ulikheter mellom delbestander, sier Morten Kjørstad.

Overvåkingen av jerv gjøres gjennom det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Statens naturoppsyn har hovedansvaret både for innsamlingen av ekskrementer og for hiregistreringene. Norsk institutt for naturforskning er ansvarlig for analyser og rapportering.

Oppdatert: 23.03.2010