Rekordmange bjørner felt på lisens


Bjorn i skog Bo Kristiansson web
Bjorn i skog Bo Kristiansson web
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 20.03.2010
Ni bjørner ble skutt i løpet av perioden for lisensfelling i år. Dette er en klar økning i forhold til tidligere år. Totalt er det felt 18 bjørner her i landet i 2009.

Lisensfelling er ikke ordinær jakt. Det er et virkemiddel for å regulere bestanden, og dermed forhindre framtidige skader på bufe. Bare de som er registrert som lisensjegere i jegerregisteret kan delta, og dette er fjerde året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn.

– Flere lisensjegere, mer erfaring med denne formen for jakt og bedre kunnskap blant jegerne. Sammen med gode jaktforhold i enkelte områder er det de viktigste årsakene til at uttellingen på lisensfellingen har vært bedre i år, sier seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Målsettingen er at denne formen for felling skal tilrettelegges slik at den åpner for bred deltagelse av lokale jegere.

 

Bedre uttelling på lisensfelling

I år kunne totalt 18 bjørner felles av lisensjegere i rovviltregionene Oppland, Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Av denne kvoten ble det felt ni bjørner. Dette er både en markant økning i antall felte dyr, og en klart høyere fellingsandel av fastsatt kvote i forhold til tidligere år. Lisensfellingsperioden varer fra 1. september til 15. oktober.

 – I områder hvor det ikke er et mål at bjørnen skal formere seg, kan den regionale rovviltnemnda åpne for lisensfelling. I områder hvor målet er at bjørnen skal få ungekull, og hvor bestandsmålet ikke er oppnådd, kan direktoratet åpne for lisensfelling av bjørn, opplyser Kjørstad.


Resultatet av årets lisensfelling av bjørn

Forvaltningsregion  

Vedtak om felling fattet av 

Fastsatt kvote 

Felte bjørner  

Oppland (pdf, 33 kb)

Rovviltnemnda

   4 

 1

Hedmark (pdf, 148 kb)

Direktoratet for naturforvaltning

  4

  4 

Midt-Norge (pdf, 148 kb)

Direktoratet for naturforvaltning

  5 

  3 

Troms, Finnmark (pdf, 148 kb)

Direktoratet for naturforvaltning

 5

 1

 

Bestandsmålet ikke nådd

Stortinget har vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn om i alt 15 årlige ynglinger (ungekull) fordelt på rovviltregionene 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). Dagens metodikk for å registrere årlige kull av bjørneunger er ikke god nok, og derfor jobber man med å utvikle en beregningsmodell som skal være klar i 2010.

– Dataene vi har er likevel tilstrekkelig til å fastslå at bestandsmålet på 15 årlige kull ikke er nådd. På tross av det er altså totalt 18 bjørner felt i år. Det skyldes at bestanden har økt over år, blant annen på grunn av innvandring fra våre naboland, og fordi skadene på sau har vært store de seinere år, sier Kjørstad.


Overvåking gir viktig informasjon

Det er svært vanskelig å fremskaffe et presist tall på antall bjørner som oppholder seg på norsk jord i løpet av en sesong. Årsaken er at dyrene vandrer over store avstander og krysser både fylkes- og landegrenser. Dermed kan antallet variere mye over korte tidsperioder.

For å skaffe en bedre oversikt over bestanden, har Direktoratet for naturforvaltning satt i verk innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn for å analysere dyrenes DNA-materiale. I fjor ble det registrert totalt 120 bjørner i Norge, basert på innsamling av materiale fra de fleste fylkene i landet.

I år blir det samlet inn materiale for DNA-analyse over hele landet. Statens naturoppsyn står for det meste, men med god hjelp fra blant annet elgjegere. Resultatene av årets DNA-analyser vil bli presentert etter påske neste år.


Fem dyr felt på skadefelling

Direktoratet for naturforvaltning og regionale rovviltnemnder kan fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling, som administreres av fylkesmennene. Ordningen innebærer at det blir satt en kvote på hvor mange dyr som kan felles dersom det oppstår akutte skadesituasjoner i løpet av beitesesongen. I slike situasjoner kan fylkesmennene iverksette skadefelling.

I år er fem dyr felt på skadefelling. To bjørner er felt i Finnmark, en i Troms, en i Nord-Trøndelag og to i Hedmark.

Tabell over avgang av bjørn i Norge de siste år:

År

Felt på skadefelling

Felt på lisensfelling

Total avgang*

2006

1

0

5

2007

6

4

12

2008

7

2

12

2009

5

9

18

* Inkluderer skadefelling, lisensfelling, og annen avgang som påberopt nødverge, påkjørsel, dokumentert naturlig avgang m.m.

I tillegg til dyrene som er felt i forbindelse med lisensfelling og skadefelling, er en bjørn skutt i påberopt nødverge, en bjørnunge er funnet død med ukjent dødsårsak og to bjørner er felt som følge av uønsket adferd i forhold til mennesker og menneskelig aktivitet. Totalt gir det 18 døde bjørner i år.

Oppdatert: 20.03.2010