Dokumenterer mer rovviltskader på rein


Oppdatert: 23.03.2010

Reineierne dokumenterer flere rovviltskader på dyrene sine enn før. Fra i fjor til i år har erstatningene økt med rundt 40 prosent.

Erstatningssøknadene for siste reindriftsår, som strekker seg fra 1. april 2008 til 31. mars 2009, er nå behandlet. I år er det kompensert for om lag 20 000 rein som er drept av rovvilt, og totalt ble det gitt ca. 57 millioner kroner i erstatning for tapte dyr.  

Antall dokumenterte skader er grunnlaget når erstatningen beregnes. Reineiere kan også få erstatning for dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, men hvor det vurderes at det er overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden.

 Det ble utbetalt ca. 57 millioner kroner i erstatning for tapte reinsdyr i år. - Copyright: Steinar Wikan
 Det ble gitt ca. 57 millioner kroner i erstatning
for tapte reinsdyr  i 2009. Foto: Steinar Wikan.
Dokumenterer flere skader
– Forholdet mellom antall dokumenterte skader og antall erstattede dyr er det samme som i fjor. Årsaken til at det er utbetalt erstatning for flere dyr, er at reineierne har dokumentert flere skader fra rovvilt, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

For reindriftsåret 2008/2009 var ca. 6 prosent av de erstattede tapene dokumentert ved funn av kadaver. Dette tilsvarer samme nivå som tidligere år og dokumentasjonsgraden er omtrent den samme som for rovviltskader på sau.

Økning på 50 prosent
Siste reindriftsår har reineierne klart å dokumentere rovviltskade på ca. 1 300 rein, og dette er en økning på ca. 50 prosent fra i fjor.
Av dette er omtrent halvparten
dokumenterte gaupeskader.

Anslagsvis 80 000 dyr har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret. Av disse har reineierne har søkt om erstatning for ca. 65 000 dyr.

– Årsaken til spriket mellom antallet det er søkt erstatning for og antallet erstattede dyr er at dokumentasjonen er mangelfull i forhold til regelverket og kriteriene forvaltningen bruker, sier Knut Morten Vangen.  

Tapsutvikling for rein 2001/2002-2008/2009

Oppdatert: 23.03.2010