Gaupe tar mest sau av rovdyrene


Oppdatert: 23.03.2010
Staten har utbetalt erstatning for 10 000 sauer og lam som antas å være drept av gaupe i beitesesongen 2009. Totalt er det utbetalt erstatning for 34 200 sauer og lam som antas å være drept av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn i 2009

Til sammen 75 millioner kroner er utbetalt  i erstatning til ca 2380 søkere. Rovviltskadene har økt med 2 700 dyr fra 2008, men skadene er likevel lavere enn i 2007 da 39 500 sauer og lam ble erstattet.

Grunnlaget for erstatningsberegningen er antall skader hvor det kan dokumenteres at rovvilt har forårsaket skaden. I tillegg erstattes dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, men hvor det vurderes at det er overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden. I 2009 var det dokumentert 2685 sau drept av rovvilt, noe som utgjør ca 8 % av de erstattede tapene.

Fortsatt nedgang i jerveskader
Nedgangen i jerveskader fortsetter på landsbasis, mens det er bjørneskadene som øker mest. I 2009 er det utbetalt erstatning for 9 800 sauer og lam antatt drept av jerv og 6 900 sauer og lam antatt drept av bjørn. Ulveskadene varierer mye fra år til år. I 2009 ble det utbetalt erstatning for 1 750 sauer og lam antatt drept av ulv i Hedmark og Oppland.

Fylkesvise forskjeller
Det er utbetalt mest erstatning i Hedmark, Oppland, Trøndelagsfylkene, Nordland, og Troms. I 2009 var det en økning i tapene i Trøndelagsfylkene hovedsakelig på grunn av bjørneskader, og en økning i tapene i Hedmark på grunn av ulveskader. I Oppland og Troms gikk tapene ned grunnet en nedgang i jerveskader.

Sau tapsutvikling rovvilt 2010


 

Oppdatert: 23.03.2010